Marek Ryszka - rys biograficzny

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

MAREK RYSZKA
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie

Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył również Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska - Ekologia i Zarządzanie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Studiował ponadto zarządzanie ryzykiem na Akademii Finansów w Warszawie. Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami i wdrażania funduszy unijnych.

Pracował w Urzędzie m.st. Warszawy na stanowisku naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska dla dzielnicy Ursus oraz głównego specjalisty w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji dla dzielnicy Włochy. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Kształtowania Postaw Ekologicznych. Ponadto był ekspertem środowiskowym w Ministerstwie Gospodarki oraz w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej, przeprowadzającym oceny wniosków o dofinansowanie i rozpatrującym protesty w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Przed powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pełnił funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku.

Od 2015 roku pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Jednocześnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest ekspertem środowiskowym w Ministerstwie Energii oraz w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym. Przeprowadza oceny projektów w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE i 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Priorytetu I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Priorytetu VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Żonaty, ma troje dzieci.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl