ZO-12/2017 Zakup i dostawa licencji Microsoft Windows Server 2012

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę licencji Microsoft OEM Windows Server 2012”.

Zapytanie ofertowe ZO-12/2017  [pobierz]

ZO-12/2017 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  [pobierz]

ZO-12/2017 Załącznik nr 2 - Formularz cenowy  [pobierz]

ZO-12/2017 Załącznik nr 3 - Wzór umowy [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonym Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 534/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r., oraz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a także art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Termin składani/przesyłania ofert: 08.08.2017 r., godz. 12:00.

Odpowiedzi na pytania wykonawców [pobierz]

ZO-12/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl