ZO-15/2017 Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Wykonanie prac remontowych budynku stanowiącym własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, położonego przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku, znajdującego się w obszarze ochrony konserwatora zabytków oraz w powyższym zakresie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, przygotowanie oraz złożenie w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wszelkich wymaganych wniosków, zgłoszeń lub innych dokumentów, a także ewentualne uzyskanie pozwoleń lub zgód niezbędnych przed rozpoczęciem, w toku i po zakończeniu prac".

Zapytanie ofertowe ZO-15/2017  [pobierz]

ZO-15/2017 Załącznik nr 1 - STWiORB  [pobierz]

ZO-15/2017 Załącznik nr 1a - Kosztorys nakładczy i Przedmiar Robót  [pobierz]

ZO-15/2017 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy  [pobierz]

ZO-15/2017 Załącznik nr 3 - Wzór umowy  [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonym Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 534/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r., oraz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a także art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Termin składania/przesyłania ofert: 14.09.2017 r., godz. 12:00.

ZO-15/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania  [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl