ZO-29/2017 Świadczenie drogą kablową usług telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do Internetu stacjonarnego

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie drogą kablową usług telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do Internetu stacjonarnego dla Biura oraz Wydziałów Zamiejscowych WFOŚiGW w Warszawie”.

ZO-29/2017 - Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-29/2017 - Załącznik nr 1A SOPZ część I [pobierz]
ZO-29/2017 - Załącznik nr 1B SOPZ część II [pobierz]
ZO-29/2017 - Załącznik nr 1C SOPZ część III [pobierz]
ZO-29/2017 - Załącznik nr 2 Formularz ofertowy [pobierz]
ZO-29/2017 - Załącznik nr 3A Formularz cenowy część I [pobierz]
ZO-29/2017 - Załącznik nr 3B Formularz cenowy część II [pobierz]
ZO-29/2017 - Załącznik nr 3C Formularz cenowy część III [pobierz]
ZO-29/2017 - Załącznik nr 4A Wzór umowy część I [pobierz]
ZO-29/2017 - Załącznik nr 4B Wzór umowy część II i część III [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonego Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 534/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 2427/17 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 13 października 2017 r., oraz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a także art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Termin składania/przesyłania ofert: 14.12.2017 r., godz. 10:00

ZO-29/2017 Odpowiedzi na zadane pytania [pobierz]

ZO_29_2017_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl