ZO-32/2017 Kompleksowe sprzątanie w Wydziałach Zamiejscowych WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Usługę kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2018 roku”.

ZO-32/2017 Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-32/2017 Załącznik nr 1A - Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Części Nr 1 [pobierz]
ZO-32/2017 Załącznik nr 1B - Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Części Nr 2 [pobierz]
ZO-32/2017 Załącznik nr 1C - Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Części Nr 3 [pobierz]
ZO-32/2017 Załącznik nr 1D - Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Części Nr 4 [pobierz]
ZO-32/2017 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy [pobierz]
ZO-32/2017 Załącznik nr 3 - Wzór umowy [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonego Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 534/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 2427/17 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 13 października 2017 r., oraz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a także art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Termin składania/przesyłania ofert: 18.12.2017 r., godz. 14:00

ZO-32/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl