ZO-11/2018 Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie”.

ZO-11/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-11/2018 - Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [pobierz]
ZO-11/2018 - Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy [pobierz]
ZO-11/2018 - Załącznik nr 3 -Wzór umowy [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonego Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 534/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmienioną Uchwałą Nr 2427/17 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 13 października 2017 r.

Termin składania/przesyłania ofert: 28.05.2018 r., godz. 12:00

ZO-11/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl