eG2SOjBFqG6okbE+fplR2Yh+DS7d+iigq/GN5hR7wZmjwLkOwXJVY9jl0zDBLVv4dozEWdsPWJ/Nkc6eWWn9FuNcjdnmJF8tC/CLnNGnGHX/a2jrFsbKhQFgHJfiLnPG71VcqsScTSPDa2sP349715Oyf8FLL9Zxbt8R7P8waL8hJraV9HcnN9+7wlKNZeNM9sJlYBys8q/p1dsgxtk92qx2m7nPDaLQygtqNVvfofuka1ecsygcgIPTBsk6JsV05lMx2mm79cw/7M6F8gRSPkNZeLV03+yY/9Zyo2xZ0onKm3xiGak61LgrPZ0zA6AtR4BgPXa1ajUA58BbXQ93+R25LoeYCBCZhApA+VBUyO9aZjxtWrvc+K4Qw6J0rdx7xBtvNlVn76VpMoWqKtmXroVMK3OyUnu6qsO+9zREYYbODul+mnkCuIqFoAojPq8yR5A7caAF5+AcXs7Amxf+ihqVXtW0tykub5/6MLNKNuTVMNggNDrMg8WNUqd8UOZsO2Gc2ZgkglGQzkbKiFR3oLAQ/J+Pk/t4f12FHobBeNYx7W7JV9BC9qXCcXBjqG5a3Z4WJ2j9Ijc3s0Ay74H4IgdxoNHYJEf9MMOk0R6GMCj4os17wcAG07V52eUAcaVWtcHXf/THGGftpJc/16CRDFmQ9NnVP2MZy8dgpnnbIfU=pEF/wBnao+bZMifhSmBVgK+QLUDLd+Pz++6uYFjgNzurRI/Wnycee+wCjfWJR+bj5HsVaJ0sbDqc4SaP1HuM6amGOYP6rmbxG76Z+WZrjuScOaFyNOvqRRq7njh/H3kTzVEIf9F8/fSxYc6UVjc58AaGkGpqJGZaRtUzUzRR3umrMVIAB/XwCAesnIwcG5e0foUBx/HS+59Y9E1RNcttZnBlm2qKT+PpDvEUTgeM6kIho7m7Yy5bfAn3nL6bEKpqnNvruekqk4U1qsEaVnx5qk46XA+MKbDnEPxUe0TmBAzUtM94mQXC1g5xPo4/HHckPnLwJXL7vVp9jL9BeNEHZpx8F/Z2EkuvtCq3berE8Mk8zOc8UrclVLcdTAO6YbJnf/EribGlabMuJDwwAGI00E41I3Hs5YS/lN+2ZLBmV0GRSWNpJmL9GCkfQdceACosfnLT5t+TXjRhkQFWsMCrfTorrVl8sR0suIHi+ghBNM2PUzi9WJTrdyfczp0PSj5NK6IjvZHXx8ukj58ZYf0EO3N5oCeFRFY1kf593HX0xRUf2SdEvk7TArUkY87PDTQv+Sx4Au9s+sjtl4z+b+u2M8fYUhamGh6eEG9KL8c82tIHFDU1/LNWtWcYA34sx7PM74pb45J+tQE8easjWviMdbvTn3YdhmmqDdO9vCDSf8XgI6H9Y0+HKE7VJdAOxUCNHwBtA9vSkomAL3vWeEob2ANK7/SDMp54O+BDS2o2OhJKc1/4kjymXB61Qs8qYRYLF8LqidErVMYF1YlGLh4erhNiB9d3rxCe1ykBSYOFeDhNQi5n5IzobWdbPJYvkThagLpEtC76Y57jRu348eTy6A==ZhEML3nlzHWqHqp5cKjvEg2VW862DOHaOPGVtGUKUHVUw7s9eP9f0IDIoEAVBWHZWbksNb8dLF489zIOi3xEqpE7CoSg946REuFQCb0ZvGXPU8Ih/rFlYygJNtBtrJ8XcIpwLO74zjOXaWzyu4htiYSSE/soxAZlR1PZotz2KwlKgrRYQX0lx1gNTwV0BTB8YjgQfIprVFvGiK+YYgQ0XbgpAx7xHRqRsXISQpOGY2+wkhVf5AhSJWAPpmOuhr0HVhpEm8WCbGkQvLF5U/zu+cvSlUGmfNmhSqfbihFyQcGbgPQIkEoiDqQ0NyoO1s1Tx4uBTh33subpb7b5O7ZSCJUoacjUABVsDV9x3clS5U0foZ4QvA2gwMdtH8KFKhsR0CMkCTyE+8lQYQ+R3p5e3u8CaOMdIM0klRMlCrFv1CkssbMeF4pefI4QHBb2u/cM4OnZ+bqYrRUxsjDUXxb3iA==

Dostęp do informacji publicznej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uwaga: Ze względu na dużą liczbę wniosków o udostępnienie informacji publicznej bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z naszą stroną internetową i upewnienie się, że żądana informacja nie została tam umieszczona.

Zasady udostępniania informacji publicznej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68)

Informacja:

 1. Złożenie wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w Kancelarii Funduszu lub drogą elektroniczną na adres poczta@wfosigw.pl z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik do niniejszych Zasad [pobierz wniosek], dostępnego w Kancelarii Funduszu lub na stronie internetowej www.wfosigw.pl

 1. Udzielenie informacji:
 1. Informację publiczną udostępnia się każdemu zainteresowanemu.
 2. Fundusz udostępnia informację publiczną w formie informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w centralnym repozytorium informacji publicznej prowadzonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jak również - niezwłocznie - ustnie - jeśli jest to możliwe.
 3. Jeśli informacja publiczna nie została udostępniona w żaden ze sposobów wskazanych w pkt 2 jest udostępniana na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  [pobierz] - w formie papierowej, na informatycznych nośnikach danych (dostępnych w Funduszu).
 4. Jeśli informacja nie może być udostępniona w sposób wskazany we wniosku Fundusz informuje Wnioskodawcę o przyczynach odmowy oraz proponuje inną formę udostępnienia. W takim przypadku Wnioskodawca powinien złożyć ponownie wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku nie złożenia kolejnego wniosku Fundusz umarza postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
 5. Jeśli udostępnienie informacji publicznej nie wymaga poniesienia przez Fundusz kosztów - informacja jest udostępniana w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostaje poinformowany.
 6. Jeśli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia przez Fundusz kosztów - Fundusz,  w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku, informuje Wnioskodawcę o ich wysokości. Informacja udostępniana jest po upływie 14 dni od dnia powiadomienia o kosztach, chyba, że Wnioskodawca, w tym terminie, dokona zmiany wniosku, wycofa go lub nie podejmie żadnych kroków.
 7. Fundusz pobiera zwrot kosztów przygotowania informacji publicznej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 15.07.2014 r.) jeżeli łączna kwota przygotowania informacji przekroczy 5,00 zł. W takim przypadku informacja jest udostępniania po przedstawieniu przez Wnioskującego potwierdzenia wpłaty na konto bankowe Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego 89 1130 1017 0020 1027 7920 0002 lub potwierdzenia wniesienia opłaty w kasie Funduszu.
 8. Fundusz nie udziela informacji ustawowo chronionych. W takim przypadku Wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach podjęcia tej decyzji przez Fundusz.
 9. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od negatywnej decyzji udostępnienia informacji publicznej, które Fundusz rozpatruje w terminie 14 dni. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
 10. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 23/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 15.07.2014r. [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782)
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z  2012 r., poz. 94)

Informacja:

 1. Złożenie wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania należy złożyć w Kancelarii Funduszu lub drogą elektroniczną na adres poczta@wfosigw.pl z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik do niniejszych Zasad  [pobierz wniosek], dostępnego w Kancelarii Funduszu lub na stronie internetowej www.wfosigw.pl

 1. Udzielenie informacji:
 1. Informację publiczną, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w centralnym repozytorium informacji publicznej prowadzonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ani w inny sposób, w celu jej ponownego wykorzystywania, udostępnia się osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  [pobierz]
 2. Bez zastosowania Wniosku jest udostępniana informacja, która:
  1. może być udostępniona natychmiast, w formie ustnej,
  2. została udostępniona wcześniej i określono już dla niej warunki ponownego wykorzystywania.
 3. Złożenie wniosku jest konieczne w przypadku gdy informacja publiczna została wcześniej udostępniona, jednak Wnioskodawca zamierza wykorzystać ją na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 4. Udzielenie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania jest bezpłatne, jednakże Fundusz pobiera zwrot kosztów jej przygotowania (zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 15.07.2014 r.) jeżeli łączna kwota przygotowania informacji przekroczy 5,00 zł. W takim przypadku informacja jest udostępniania po przedstawieniu przez Wnioskującego potwierdzenia wpłaty na konto bankowe Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego 89 1130 1017 0020 1027 7920 0002 lub potwierdzenia wniesienia opłaty w kasie Funduszu.
 5. Informacja jest udostępniana w jednej z form: papierowej, na nośniku elektronicznym.
 6. Fundusz nie jest zobowiązany do przetwarzania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia działań przekraczających proste czynności.
 7. Fundusz udziela informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w ciągu 20 dni od dnia wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony na kolejne 20 dni, o czym Fundusz informuje Wnioskodawcę.
 8. W tym terminie Fundusz przesyła Wnioskodawcy ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej oraz ewentualnie informację o wysokości zwrotu kosztów jej udostępnienia lub odmowę udostępnienia informacji publicznej w celu dalszego jej wykorzystywania wraz z uzasadnieniem.
 9. Fundusz odmawia udzielenia informacji w przypadkach gdy:
  1. dotyczą one spraw ustawowo chronionych,
  2. ich udostępnienie naruszyłoby prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim.
 10. W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia sprzeciwu w terminie 14 dni od otrzymania odmowy.
 11. W przypadku braków formalnych we wniosku Fundusz wzywa Wnioskodawcę do ich uzupełnienia, a niedopełnienie tego obowiązku przez Wnioskodawcę w ciągu 7 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 1. Ponowne wykorzystywanie informacji:
 1. Wnioskujący ponownie wykorzystuje informację publiczną uzyskaną w Funduszu, z zastosowaniem niniejszych Zasad:
  1. w przypadku dalszego wykorzystywania informacji bez wnoszenia do niej zmian - nie usuwa nadruków firmowych Funduszu, ani informacji o czasie jej przygotowania i pozyskania,
  2. w przypadku przetworzenia pozyskanej informacji - usuwa nadruki firmowe Funduszu oraz zamieszcza w nagłówku informacji tekst o treści „Informacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przetworzona w dniu …….”),
  3. w przypadku udostępnienia przez Fundusz informacji w postaci elektronicznej ponowne wykorzystywanie tej informacji odbywa się na zasadach wskazanych w pkt a i b.
 2. Możliwość ponownego wykorzystywania udostępnionej informacji publicznej może zostać ograniczona przez Fundusz w przypadkach koniecznych do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań publicznych przez Fundusz.

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 23/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 15.07.2014r. [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 15.07.2014r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej oraz kosztów udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w WFOŚiGW w Warszawie   [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl