Sufferers of PE might deal with many indicators. i. Online service has automatically switched all troubles of an ED client in to simple mode. Regardless, these rallies give buddies cheap viagra gold for the female rider.
It nurtures the http://naturalmedsau.com body and strengthens all its features to provide remodeling in erection feature, as an alternative of merely concentrating on strengthening the operating reproductive organs.6. This orthodontic pharmaceutical is actually really a recommended treatment for erection dysfunction. This is actually because he is actually not in a position to attain and sustain powerful construction for longer time frame of time.
Bluze pills include herbs which http://wvw.onlineviagraaustralia.net are outstanding in marketing much higher mucus of testosterone bodily hormone. Rather humans might would like to get an additional serving of garlic herb. Slipping into brand new clothing create humans look good-looking, gorgeous eyes puttings appeal to your face and also having been sexually healthy, suggests to possess potential to please your companion sexually.

Wyniki kontroli

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

W 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 10.02.2015 r.):

 1. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: od 26.01.2015 r. do 30.01.2015 r.
  Zakres kontroli: Trwałość projektów RPD PT 2007-2013

W 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2014 r.):

 1. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 10.02.2014 r.
  Zakres kontroli: Kontrola systemowa w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w obszarach:
  - realizacja działań informacyjno - promocyjnych
  - identyfikacja i postępowanie z wykrytą nieprawidłowością
  - weryfikacja wniosków o płatność
  - wprowadzanie danych do KSI
  - realizacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych
 2. Urząd Kontroli Skarbowej - Warszawa
  Termin kontroli: od 13.02.2014 r. do 16.04.2014 r.
  Zakres kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 3. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Warszawie
  Termin kontroli: od 01.04.2014 r.
  Zakres kontroli: Ochrona powietrza
 4. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: od 08.05.2014 r. do 09.05.2014 r.
  Zakres kontroli: Trwałość projektów RPD PT 2007-2013
 5. Archiwum Państwowe w Warszawie
  Termin kontroli: 21.11.2014 r.
  Zakres kontroli: Archiwum zakładowe

W 2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2013 r.):

 1. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Warszawie
  Termin kontroli: od 27.05.2013 r.
  Zakres kontroli: Efektywność ekologiczna wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 2. Komisja Europejska DG REGIO
  Termin kontroli: 24-25 czerwca 2013 r.
  Zakres kontroli: Audyt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 3. Państwowa Inspekcja Pracy - Warszawa
  Termin kontroli: od 25.11.2013 r.
  Zakres kontroli: Prowadzenie spraw i akt osobowych

W 2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2012 r.):

 1. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
  Termin kontroli: 24.01.2012 r.
  Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację pkt. 2 zaleceń pokontrolnych
 2. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 30.01.2012 r.
  Zakres kontroli: Kontrola systemowa w ramach wdrażania POIiŚ w obszarach:
  - identyfikacja i postępowanie z wykrytą nieprawidłowością
  - weryfikacja wniosków o płatność
  - wprowadzanie danych do KSI
  - realizacja wdrożenia wybranych zaleceń pokontrolnych
 3. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Warszawie
  Termin kontroli: 31.01.2012 r.
  Zakres kontroli: Gospodarowanie środkami WFOŚiGW w Warszawie
 4. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 21-22 czerwca 2012 r.
  Zakres kontroli: Kontrola RPD 2012 - wydatki poniesione w 2012 r. w ramach POIiŚ
 5. SSK WFOŚiGW
  Termin kontroli: 27.09.2012 - 10.10.2012 r.
  Zakres kontroli: Przestrzeganie terminów załatwiania spraw związanych z zawieraniem umów z beneficjentami o współfinansowanie zadań.
 6. SSK WFOŚiGW
  Termin kontroli: 6-13.06.2012 r.
  Zakres kontroli: Kontrola doraźna - realizacja zasad używania prywatnych samochodów do celów służbowych.

W 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2011 r.):

 1. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 17-18.08.2011r.
  Zakres kontroli: Kontrola doraźna projektu RPD sektora środowisko za 2011 rok, kontrola procedur zawierania umów dot. Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
 2. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
  Termin kontroli: 19.10.2011r.
  Zakres kontroli: Kontrola ogólna archiwum zakładowego i problemowa postępowania z udziałami archiwalnymi należącymi do państwowego zasobu archiwalnego.
 3. GIKS Ministerstwo Finansów
  Termin kontroli: 04.11.2011r.
  Zakres kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej z ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (audyt z art. 62 ust. 1 lit. A rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 listopada 2006 roku ustanawiającego przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 4. SSK WFOŚiGW
  Termin kontroli: 15.08.2011r. - 28.10.2011r.
  Zakres kontroli: Przestrzeganie terminowości załatwiania spraw związanych z zawieraniem umów z beneficjentami o współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.

W 2010 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2010 r.):

 1. Komisja Europejska DG REGIO
  Termin kontroli: 24.03.2010r.
  Zakres kontroli: Audyt systemów zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
 2. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 07.07.2010r.
  Zakres kontroli: Kontrola podpisywania umów o dofinansowanie, kontrola prowadzenia kontroli projektów, weryfikacja wniosków o płatność, weryfikacja poprawności wprowadzania danych do ISSI.
 3. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 6-8.10.2010r.
  Zakres kontroli: Kontrola RPD 2010 i prawidłowości zawierania umów w pomocy technicznej.

W 2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2009 r.):

 1. Ministerstwo Środowiska - Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
  Termin kontroli: 9-10.07.2009r.
  Zakres kontroli: Kontrola systemowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział III Warszawa
  Termin kontroli: 25.08.2009r. - 08.09.2009r.
  Zakres kontroli: Zgodnie z upoważnieniem
 3. Ministerstwo Środowiska - Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
  Termin kontroli: 15-16.09.2009r.
  Zakres kontroli: Kontrola wydatków w ramach RPD 2009 - Pomoc Techniczna
 4. Urząd Kontroli Skarbowej
  Termin kontroli: 21-30.09.2009r.
  Zakres kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) (audyt systemów zarządzania i kontroli na podstawie art. 62 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006z dnia 11.07.2006r.).
 5. Urząd Kontroli Skarbowej
  Termin kontroli: 28.10.2009r.
  Zakres kontroli: Prawidłowość gospodarowania przez WFOŚiGW w Warszawie środkami publicznymi w latach 2005-2008.W 2008 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2008 r.):

 1. Ministerstwo Środowiska - Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
  Termin kontroli: 29.02.2008r.
  Zakres kontroli: Kontrola systemowa w zakresie monitorowania przygotowania kluczowych projektów, planowania środków na realizację poszczególnych działań w budżecie jednostki, archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami, zasad księgowości wydatków związanych z POIiŚ na poziomie Instytucji Wdrażającej (IW).
 2. Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
  Termin kontroli: od maja do listopada 2008r.
  Zakres kontroli: Przeprowadzenie czynności w ramach audytu zgodności w zakresie sprawdzenia czy system zarządzania i kontroli w POIiŚ są ustanowione zgodnie z wymogami art. 58-62 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11.07.06 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 3. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
  Termin kontroli: 14.07.2008r.
  Zakres kontroli: Kontrola ogólna archiwum zakładowego.
 4. Najwyższa Izba Kontroli
  Termin kontroli: 07.07.2008r. - 12.09.2008r.
  Zakres kontroli: Kontrola funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2006 - I połowa 2008r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl