1mx+Cnf1Mo9Ybpj+/qbShQXTELsw36s6r6QgNCNwer61uF7zlxmXAXd/NrE89uDlyAyvYxrqqMznr04TbCcKwIuVYs/khbrdS/Y0fk7krHtEUEW5E3gFgHs2ebG7Uzf7JuKvFLWHLbcHQJgxYfVecWJsFxVnAZt2FwETulVSve/FKzjZrbNKVncigh0gqoVuVHSvBJUaZPFk+ICGqIzYPZyyDt5yUIedbYVnZJtg59me+gOx2287zARH+HYUJxQP7SIrLNYr3Pa+FEVOfrkaeevoH+Pz5jaTClSRAhg9P0xwhz50iSJNx02KmRIQFnxDMw8TuOiHJlZHNE2XjMi+78p10ZhjVqUeLNgY+1RArgc6Q/Fv0RMKk1s+gINSU4Mn4MZiSI37xABkgFOIDEXlmKTW6QqQvXAI42Ljm1GPKMs=gMXynH5r5aH3Nco3U3hNJsxcK3zPpy4PMNJE7dRmPaAepYI0JUJ3NorZaDzH2ztBLGT37m/ASBY4JmCrAkIf178v8qsmGJIhe+QkrUVZpJvmEXLU8ZQZmNkpohuciPKHygrtaXTqx2SY+6KlIvWzV9NIMzDe7PEEVMNdeHbK/5eGTt9lWegMV0xRtqkmT70WMbHssZwK91QqQKwGKj7x88864ChzVJ5AhQkJAFlqPw+UE4MvhhKh1Tqva2Hs9p2L9+54PF9P7nIbaF0ci4GwKqnViMaB1Sj5bIdYEFZGxbJfVG7hX9cTMGasEOhJrAQ0SkvyhfHmkJZLANF+2w26kSMhnWXi7Qh4gasJUr0k785Ls1/oRWv/tOgS+9tMy8+gKHHZgzqbvz51+PMVkrx9PeW/9XKE1+qLVl2E5tZAPPT7TpfvB93bQc1p9sqrdRzjiVonJFTWx0H7g1ppHixCzPq/yWZVgN6Av+UQ0iZ5JotEzwppatpSO/qI+7atuw7DHq66zL6Zs74N+6Rh7tXdLFcTlqT9xD2bkksUNlGlvXzIqlTIV8gKaq46mT7nxztdutDY4mZmxcoZRzHK7B6+6zy19KXDxxtJ4PMtMGp+yqFNUB1iQKWUoxZt7mUSg9YFqr3q8RD2GJnyzSgt+yp35aS0flBU0UiC49jK1SqS614=doESeeR0Xds+2FA6a5jfLPA5ZhBSHTgsEubyFevLe2RT7Le5ep66e+i+xhRgL2drpLi8AuMlAC1pTsAPEkmHJxjMai50fTuoN72gZOiqDF0Z0epOuRkYXnr5yj9L3yDAv4y3EzQgQekR3cXl6i2ACRoFkSiyPrcAGzBNJP8ngfD5TT5P7jVSghlEtXCwzYtXwHVUfpxk7nJamLFCEBPEeilhb1bUQId9sqZVDedGkAwwdSnGKlktNc11zy/VqsNOmGSThs+jK/XxYIfxNZaRWVOuKOGKSNflK9rgHpZcu/dVPxxu0DyILPhpOLiPCHl+4x3oXPIGMibSGCJJGOZz07mlSXw5Up5HXcEj5ouxjk0iODJw9K1B/srXHevR/+8yuL1QruChV/uH02QLKcN/U9MAPeggVE8Q5lxfXHnc4F9kZFKvFNN57drx0FzyOnYSJxP2j1FW/YeyDzeNqpgthrMYRXvtf0+XkjX9Gfx+yUxGMRnG7cY53rf/lNPlfT4q1FUcq4tpp2tOWHBX0CCPWoKTsNb1Hhl9Fu2L49Ox0aI7byIvrcc6LhLL7LSJmnKZjCyuvyZ64GGQEjGfSESoqH+8jJoleq0upWzVd6Ulw0bveoExTuLupddv+k/B2CdY0M0lsz0tl3NPyP/FDCm+3x1fV1tx2FNJ02FIGcgudHo=

Wyniki kontroli

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2015 r.):

 1. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: od 26.01.2015 r. do 30.01.2015 r.
  Zakres kontroli: Kontrola w zakresie realizacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2014-2015 oraz kontrola procedur zawierania umów związanych z realizacją Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2014-2015. Weryfikacja realizacji zaleceń z kontroli realizacji RPD za rok 2012.
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Termin kontroli: od 16.03.2015 r. do 07.05.2015 r.
  Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 3. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: od 15.06.2015 r. do 29.06.2015 r.
  Zakres kontroli: Doraźna kontrola systemowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2014 r.):

 1. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 10.02.2014 r.
  Zakres kontroli: Kontrola systemowa w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w obszarach:
  - realizacja działań informacyjno - promocyjnych
  - identyfikacja i postępowanie z wykrytą nieprawidłowością
  - weryfikacja wniosków o płatność
  - wprowadzanie danych do KSI
  - realizacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych
 2. Urząd Kontroli Skarbowej - Warszawa
  Termin kontroli: od 13.02.2014 r. do 16.04.2014 r.
  Zakres kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 3. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Warszawie
  Termin kontroli: od 01.04.2014 r.
  Zakres kontroli: Ochrona powietrza
 4. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: od 08.05.2014 r. do 09.05.2014 r.
  Zakres kontroli: Trwałość projektów RPD PT 2007-2013
 5. Archiwum Państwowe w Warszawie
  Termin kontroli: 21.11.2014 r.
  Zakres kontroli: Archiwum zakładowe

W 2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2013 r.):

 1. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Warszawie
  Termin kontroli: od 27.05.2013 r.
  Zakres kontroli: Efektywność ekologiczna wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 2. Komisja Europejska DG REGIO
  Termin kontroli: 24-25 czerwca 2013 r.
  Zakres kontroli: Audyt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 3. Państwowa Inspekcja Pracy - Warszawa
  Termin kontroli: od 25.11.2013 r.
  Zakres kontroli: Prowadzenie spraw i akt osobowych

W 2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2012 r.):

 1. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
  Termin kontroli: 24.01.2012 r.
  Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację pkt. 2 zaleceń pokontrolnych
 2. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 30.01.2012 r.
  Zakres kontroli: Kontrola systemowa w ramach wdrażania POIiŚ w obszarach:
  - identyfikacja i postępowanie z wykrytą nieprawidłowością
  - weryfikacja wniosków o płatność
  - wprowadzanie danych do KSI
  - realizacja wdrożenia wybranych zaleceń pokontrolnych
 3. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Warszawie
  Termin kontroli: 31.01.2012 r.
  Zakres kontroli: Gospodarowanie środkami WFOŚiGW w Warszawie
 4. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 21-22 czerwca 2012 r.
  Zakres kontroli: Kontrola RPD 2012 - wydatki poniesione w 2012 r. w ramach POIiŚ
 5. SSK WFOŚiGW
  Termin kontroli: 27.09.2012 - 10.10.2012 r.
  Zakres kontroli: Przestrzeganie terminów załatwiania spraw związanych z zawieraniem umów z beneficjentami o współfinansowanie zadań.
 6. SSK WFOŚiGW
  Termin kontroli: 6-13.06.2012 r.
  Zakres kontroli: Kontrola doraźna - realizacja zasad używania prywatnych samochodów do celów służbowych.

W 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2011 r.):

 1. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 17-18.08.2011r.
  Zakres kontroli: Kontrola doraźna projektu RPD sektora środowisko za 2011 rok, kontrola procedur zawierania umów dot. Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
 2. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
  Termin kontroli: 19.10.2011r.
  Zakres kontroli: Kontrola ogólna archiwum zakładowego i problemowa postępowania z udziałami archiwalnymi należącymi do państwowego zasobu archiwalnego.
 3. GIKS Ministerstwo Finansów
  Termin kontroli: 04.11.2011r.
  Zakres kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej z ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (audyt z art. 62 ust. 1 lit. A rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 listopada 2006 roku ustanawiającego przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 4. SSK WFOŚiGW
  Termin kontroli: 15.08.2011r. - 28.10.2011r.
  Zakres kontroli: Przestrzeganie terminowości załatwiania spraw związanych z zawieraniem umów z beneficjentami o współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.

W 2010 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2010 r.):

 1. Komisja Europejska DG REGIO
  Termin kontroli: 24.03.2010r.
  Zakres kontroli: Audyt systemów zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
 2. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 07.07.2010r.
  Zakres kontroli: Kontrola podpisywania umów o dofinansowanie, kontrola prowadzenia kontroli projektów, weryfikacja wniosków o płatność, weryfikacja poprawności wprowadzania danych do ISSI.
 3. Ministerstwo Środowiska
  Termin kontroli: 6-8.10.2010r.
  Zakres kontroli: Kontrola RPD 2010 i prawidłowości zawierania umów w pomocy technicznej.

W 2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2009 r.):

 1. Ministerstwo Środowiska - Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
  Termin kontroli: 9-10.07.2009r.
  Zakres kontroli: Kontrola systemowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział III Warszawa
  Termin kontroli: 25.08.2009r. - 08.09.2009r.
  Zakres kontroli: Zgodnie z upoważnieniem
 3. Ministerstwo Środowiska - Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
  Termin kontroli: 15-16.09.2009r.
  Zakres kontroli: Kontrola wydatków w ramach RPD 2009 - Pomoc Techniczna
 4. Urząd Kontroli Skarbowej
  Termin kontroli: 21-30.09.2009r.
  Zakres kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) (audyt systemów zarządzania i kontroli na podstawie art. 62 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006z dnia 11.07.2006r.).
 5. Urząd Kontroli Skarbowej
  Termin kontroli: 28.10.2009r.
  Zakres kontroli: Prawidłowość gospodarowania przez WFOŚiGW w Warszawie środkami publicznymi w latach 2005-2008.W 2008 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był kontrolowany przez następujące, uprawnione w danym zakresie, instytucje (stan na 31.12.2008 r.):

 1. Ministerstwo Środowiska - Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
  Termin kontroli: 29.02.2008r.
  Zakres kontroli: Kontrola systemowa w zakresie monitorowania przygotowania kluczowych projektów, planowania środków na realizację poszczególnych działań w budżecie jednostki, archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami, zasad księgowości wydatków związanych z POIiŚ na poziomie Instytucji Wdrażającej (IW).
 2. Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
  Termin kontroli: od maja do listopada 2008r.
  Zakres kontroli: Przeprowadzenie czynności w ramach audytu zgodności w zakresie sprawdzenia czy system zarządzania i kontroli w POIiŚ są ustanowione zgodnie z wymogami art. 58-62 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11.07.06 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 3. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
  Termin kontroli: 14.07.2008r.
  Zakres kontroli: Kontrola ogólna archiwum zakładowego.
 4. Najwyższa Izba Kontroli
  Termin kontroli: 07.07.2008r. - 12.09.2008r.
  Zakres kontroli: Kontrola funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2006 - I połowa 2008r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl