N1KMIxfuC7eeNt3cVw4N14/HiLyewCTMKMR+yRkmgSqRhXFu3xCYlewzGSY8/8yL4rN/2hIIvxKoULZqk3MTs3NOx6WyExRssl3Rsb1OBPPZpM/lVH8lmoapVtLRYiVwyUBJA3b8jxzFjtxb7hbkCKCdb876BjzZ4aZFm5Zrl6dScBb4L3pYdShury8tqjeL6/cLiMsoPIUzNM4R2/GsxJi5xUvZsvrYH7XiVJs6WYKGq7oQ9Mdiyf+NfhVlgxNQv4OESK7sTguFJ0X/nOj3eVe192V9TSCGDZoAEyacbLQWbgotPmpk2dTbuDI9Ot4vzg8PrsOnoRTUOSaQKGvG7Yva90kec0VBlnj1sx0whXAqZ9NbsY+LMWj11vu20kd9AZUY8wSJLo7WBz9tJYZuUeS0yTrFr0/GYIkrRE6p+IrGiyuGqonO8aNSgHSwrEBTgaQ9TXz+CTNC5+qCi5He+1JHSm7g8A1XOZZwhlyMtj35irlEpKTX+rI7tPQPeSuudYVF9Nkl8bJYrzNOMrD3qjn+VeHuz2jl8sAu+A4NT7QdZoxT63pRYbqeUKo9bwf9Injyhk9Z/49qB0TNz5wd1uul1M+n/NZl3XCVEL4TBN0GUX8PREoJZYKgGl6OSufo+/OGLxepOTScyeaVVB9Sr1GVNF9lpeS+VyYdcKLxhwuuttFZ2IYAHGyRTAZHsb2inF3Dn+IzMU2ol7+eUYWNidGHhVGcaASpEKISoEpLbqs92Jl8mfjHe2MQJeFaB9janmIgamep+u8nixo/ZMZL48ddj1caB9NV8N4vQfJRbwFQezWan9FZBjQYaYjUnraNxtjcQXadyWKJbKIotwqt6jZC6Nup5fK9/SWsTzOwo+jL2L582cHoaiDSxMmJlmlcHY2+bTXt5CRSBYZJCT4X4BF11xnMjNvB0NxGbypuvFVD/vuoo7AJZ8T18PMTJZBHPWQWsNHW79d3RigjJ2slP3wghJyFAmrCmTXCNAW2wepAuSiUPBgy0HVIChIeexNCJKL7KcapBKf2SSWeyAf0GfMyHedOzVM4sZyxIyIFHmLoQnwU5wcZOWJi8RtIl36I3pbRBzIGpZVNqYrgzLSBuU8DhxbDXZp5b02+yEYt/2sA0DTuLbGC4MbHx2L9n5vxLH4LZKAERgjA1E7vFcr8i7RD1R1Fp5fsSRmepsySw2nReQAmN2jLp6zEN+Veq3Mx/tncaq/IzzJsURSDQQPkB2SgCUrLkdUMuWhAY5iE4lFQuSAGC4XtTTjJEBdiYp2DoP6jPOX04FZ81mhR7z5RvBBkhZ3rjMhkOlVZI6PdV2Y=HBhNEIPlf+H5KZ1n9fMLpAPBMPyIgLF5lIeUEgkUy8CHCF9FB6LtAXXWqgzir2oNAMNGhFRZsnRtiv709RYtNookJmMRRP81yGsDDQEWc6gh9BJnCy13gGp+BiwROp+XK0PUbDcSgIhlCcznoiz3aD3POgM2NX1RNjOak6iYK+14pR7HjLAXcvuf8fHGn/y78tknkfa7noHIqZWeQ4UnOK07MYOZtoxpgBRF2/X5WziRUg0iCnMaKhp3aITQNpZvlOEu/4IMAR58Lp1FLamTVYiJ2PGt6Q4JWbujSIiPAFWYcP9yCs6caZAkA0sgzahKY75OmtJxeXpgAwyhIsR1b4NR8LWcYOGGB5L4IFJ1XDgLDIh93P2tAtJeNDbn/FT6SNp7Vuu1y9jCcER9CQuudnn+jF6fou9Uw8U+hKulHoqxGe3SG+yZ3NWqqpsNNYE3DITO8o8YsFnuMAUTpW1zo+t3SQayLU0A9DcYzg8HwOXFYC2Xb45Ai8NPNuwojlhbiLKrjzwWwr348cOWQTKmuVxlAmBljuUkcI+J3pNk1gc=

Rozeznanie rynku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu rozeznania rynku zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej na: Wykonywanie konserwacji platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych typu JP 200  o numerze fabrycznym 404/98  zamontowanej w Płocku w budynku przy ul. Stary Rynek 20 stanowiącym własność WFOŚiGW w Warszawie.

Podstawowe wymagania:

 1. Konserwacja urządzenia powinna odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją     techniczno-ruchową urządzenia oraz warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
 2. Utrzymywanie urządzeń dźwigowych w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych.
 3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będą:
 • sprawdzanie działania przycisków na pulpicie i przycisków wezwań,
 • oględziny reduktora z silnikiem, aparatury sterowej,
 • sprawdzanie stanu elementów toru jezdnego,
 • sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa,
 • czyszczenie i smarowanie toru jezdnego, reduktora i kół napędowych lub ślimaka,
 • regulacja układu napędowego, kontaktu bezpieczeństwa, elementów aparatury sterowej,
 • przestrzeganie terminów przeglądów konserwacyjnych dźwigu,
 • prowadzenie usługi pogotowia dźwigowego, z czasem dojazdu do 3 godzin od zgłoszenia,
 • prowadzenie dziennika konserwacji i odnotowywanie w nim każdorazowo przeprowadzonego przeglądu serwisowego,
 • informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, pomiary ochronne elektryczne, itp.,
 • przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie uwalniania osób uwięzionych w unieruchomionej kabinie,
 • wyłączanie po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, urządzenia z ruchu, w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego,
 • zawiadamianie w imieniu Zamawiającego UDT o wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych,
 • informowanie Zamawiającego o czynnościach kontrolnych UDT oraz zaleceniach pokontrolnych,
 • zawiadamianie Zamawiającego o konieczności uzupełnienia przez niego zdewastowanych lub skradzionych Instrukcji Obsługi dźwigu i/lub napisów informacyjno-ostrzegawczych,
 • zawiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej pracy dźwigu, zwłaszcza wtedy, gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.

Konserwacja dźwigu nie obejmuje prac typu: remonty bieżące, średnie i generalne oraz       modernizacja urządzenia dźwigowego.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej urządzenia dźwigowego, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z Dyrektorem Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Płocku - Panią Elizą Gelec pod numerem telefonu (24) 231 33 80.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, z terminem obowiązywania od 01 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2017 roku (24 miesiące).
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa.
 3. Tytułem wynagrodzenia za wykonywanie stałej usługi konserwacyjnej Wykonawca będzie otrzymywał, co miesiąc zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie zgodnej z przedstawioną ofertą.
 4. Płatność za wykonaną usługę realizowana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 5. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym i przesłać na adres e-mail: mpaziewska@wfosigw.pl w terminie do dnia 07.05.2015r., godz. 10:00.

Załącznik do rozeznania rynku - Formularz cenowy[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl