/r0RRawjgqo5Il4ObLTU0pPiGZxyPCWuyMb8mMHWVJJb9Vb8CzSO1A1fHjJLE0SW8evMZMWtxZ24KHh59wJpWXEMyVbkwx17ApRs743ijtgB1UzefdrJCv0KVwShrg/a1oYkCYtONPoVP6I9a4xu+laCjTvegTYUewG2AgUjykZfWG4MxWmATLuKVpkcm0uGuEIeuUCrEemx0/ysbkrCs51xlR9jiURbYRK1EzrQMexRETtSRehq02/uBMcMhGpq18BxMS+8OCs8uKSCzNN0zE/RnGtvOjB27q1lEfuxNinrZ6j6ZX0zHq4fUs7pGzNAXVKRhoJrjP4AlGV3bNrww4MUFCYCPC/wm4yvmffLo/NdSQWrLm9pXqJPGIopn8GIE9ukDDf9iLG2nNF5x153HDRY+cS+xzjTRr6odvVVqbyMrS+U2EGGVIP/7nrk88B6a7oJ2KaQvqgMoTS2AVjWCxRFi+i+cAdXDE0skJDLNuKOPrFNycIzZleS7chztMS3fp8fYbXlhWbDi9FyePPzhMiWepLCZH2Ajn9cUEADEE80WZiFr/HDsiaELNoiAQjZKs1PUa+bZoHdv86GsItFV8KdhBehAQd2lJzn7O6Acbs2IHpEwZ4cza2nVSVQnlDkVxoewQ7L4qsIATg+PznQgBztUiMzNAWyEf2GeugaYNVNSv/cVgjFdhstq6cLfNxPTyOYbELGnxew9eQ92EvBdZdZwobd8t6BuOG1/Y5c72RtrVSRTU3udc+qcOnfVvKJAG0Qs388q57PzBCGF1AAl1L510igd6EXpCXhtcqcdwA=SvpToCmyUCtD+9Dt8Rp4zvEYxj1z3bF6m6pony7AH94a985Qdpj4+hztA8MXyxIiV0JdJlh8POz35L7ou8Sh4ao1YqTtfnrR1hoPZsAi8VQz+c5+/U93H6/OsVfmaiYLR3r+996noG1QWZ4/wdlJE7q58OSI05aeCWMskqMLlxHNM1gsW9vIq32SMes0FGVJljDzdQgrq9ntuIL/LKAkARsq3cbiF0uSUWzAikPYVnkZQedQoT+fl9Hk4TKJSUUAQu1FBItaPT3nNa2v/5u7Py1oigN2U8m1HOWVSxqHYjW4LjWFkqveoWkBE3OTwT80TvWvdSkcPKvXdnnFjguwD8QTebQS3SQOclE8ZGxM9ptym28Hu1p5CSWNE7DXca7XUtcnVYWHyoVu5mYVYwod87AA5LfBqAWHrYTx7uDIoj4Q8AhhjHtQnEi92+u/vaPfwrKInpjgEGH/wrkeXgtFUGNuA7tMCPvawu47VPlDHoHG/UvwIIe2cWQ14e2gixtLRrcZ+NmRYslmz1u8UBLhsP0/Ecjtd/2lbl7NzcT+lQrXScaeQBHlfAjKDNrMFSpX6agalUrBGI8JOgqiGJl5Gc+2zcV/D02aJYExV7rFQi1EDtGGwjvCuKCURnDgwLYHBVTztoUqOMBUy8nBViHfhIDgXN6upQVGHSyc7gyTkcKjyPhqkEUC2XxireDfwDfB0wLC6dTfAN9XoeosTHOoTJOKCosuhS6hw2UTnWBNg9NDFVTSS3/O6JHvFFUmoSpOQnSWIWeaiFwxxFlw3r6wNBn8+fb3xvtPD1Q7m7g2loKIqK8B9qfdy6+q20F2GAzVk1TqVl7stBI5DniHB738BTBf6B3L3YRp00FN8wjmDt4hmQjyf4vEem5GNdsLX2jqGB00TMs6+RDNfDRTEESlsmYeCeIJyEfUb096/DB/H4Z3rIUnPcgNUlKI5cyozR11KiRwbWqJSgm0FPyAPhgYExV7a+L+ezGzogp/9Ve7AHMACAGPx2Lbp+T9xacD+YdqK0aP6qEGNccTHQv5Ybr8bo4QnzYQVtdQ6lb0FFYaCLKgHZ0at+6XKhsh4t88GIydwbYmzHygTERtP52G4cmWJHUcha5IB/ghCyV13Y0TAn3w1WM7jfqwzvp07NwvDqbk8BUK9v9Qfecc9oQA40jrBRBlRGrl1kW6hEM9HlwG/9I/q3TtjAOv8qwfjN9KVnNX+hfTJ0nxLcBkJDQPLrsJbFbRsw0lIvTRWKU1+6QwjDcBEsTF4kLvMJstfuvgLNvv2I7qlvRdhoB/fIjRX81D8tqTzMjI/rShqNsb7/u3EuaXNk0Y/h84UJORrZjS04ZrQfpSQpwwlfMVCWDHJWYXR8tMmBXm51ESUD4axC1trlRftJHjHDYJBPESS/nKyeSW

Rozeznanie rynku- konserwacja platformy schodowej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu rozeznania rynku zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej na: Wykonywanie konserwacji platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych typu JP 200  o numerze fabrycznym 404/98  zamontowanej w Płocku w budynku przy ul. Stary Rynek 20 stanowiącym własność WFOŚiGW w Warszawie.

Podstawowe wymagania:
1.Konserwacja urządzenia powinna odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją       techniczno-ruchową urządzenia oraz warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
2.Utrzymywanie urządzeń dźwigowych w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych.
3.Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będą:
•sprawdzanie działania przycisków na pulpicie i przycisków wezwań,
•oględziny reduktora z silnikiem, aparatury sterowej,
•sprawdzanie stanu elementów toru jezdnego,
•sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa,
•czyszczenie i smarowanie toru jezdnego, reduktora i kół napędowych lub ślimaka,
•regulacja układu napędowego, kontaktu bezpieczeństwa, elementów aparatury sterowej,
•przestrzeganie terminów przeglądów konserwacyjnych dźwigu,
•prowadzenie usługi pogotowia dźwigowego, z czasem dojazdu do 3 godzin od zgłoszenia,
•prowadzenie dziennika konserwacji i odnotowywanie w nim każdorazowo przeprowadzonego przeglądu  serwisowego,
•informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, pomiary ochronne  elektryczne, itp.,
•przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie uwalniania osób uwięzionych w  unieruchomionej kabinie,
•wyłączanie po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, urządzenia z ruchu, w przypadku stwierdzenia  złego stanu technicznego,
•zawiadamianie w imieniu Zamawiającego UDT o wykonaniu napraw wymagających badań  nadzwyczajnych,
•informowanie Zamawiającego o czynnościach kontrolnych UDT oraz zaleceniach pokontrolnych,
•zawiadamianie Zamawiającego o konieczności uzupełnienia przez niego zdewastowanych lub  skradzionych Instrukcji Obsługi dźwigu i/lub napisów informacyjno-ostrzegawczych,
•zawiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej pracy  dźwigu, zwłaszcza wtedy, gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.

Konserwacja dźwigu nie obejmuje prac typu: remonty bieżące, średnie i generalne oraz modernizacja urządzenia dźwigowego.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej urządzenia dźwigowego, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z Dyrektorem Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Płocku - Panią Elizą Gelec pod numerem telefonu (24) 231 33 80.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, z terminem obowiązywania od 01 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2017 roku (24 miesiące).
2.Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa.
3.Tytułem wynagrodzenia za wykonywanie stałej usługi konserwacyjnej Wykonawca będzie otrzymywał, co miesiąc zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie zgodnej z przedstawioną ofertą.
4.Płatność za wykonaną usługę realizowana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5.Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym i przesłać na adres e-mail: mpaziewska@wfosigw.pl w terminie do dnia 13.05.2015r., godz. 10:00.

Załącznik do rozeznania rynku - Formularz cenowy[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w celu realizacji zamówienia wybrany został Wykonawca:

PROLIFT Sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu (60-536) przy ul. Kościelnej 21.

Cena za realizację zamówienia wynosi: 2.509,20 zł brutto.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl