Bz8lFcaXNXcbxr7oa2zTDC5tJBXizdKmj9kQsvvZNRtQ1JR0K6kida9hUgGhUbZsj3W/FmqKEVMFIM8Plj0W9U8vURtq4PWJd7AfO+upY+rTuxR+mrkodQbf3MEzKHgQYJkSFI63mrFLexvlP5UfdRefy3XPb413U8mRLcUqeYQ/6c9H9REHF9SMlFI8NpT/J6tiPvUEdtO8stBCbnDWbnw9TJczqNcK8sy/T0IYsosC+Dad8lEPSEUtzs/z7oROums/d7tZlNk2UBDGBj7O6ZYzjmCT2lNiWoV7A9iy5n+x55wWKLIBX/By/0BWHQQKKpKbKtvl+x2nRpplg5KBIU1BQ5oN1OaSSdAS55IoazV6TbG5IycSoDKYMFlUsxu9l3HdgAJGirQBBey19d4SLW1NXTYP8rookGrTwcRUkLp2Etv/asgoEnyb3rU2SDJ2oONG7MmnZnMfVxS1cJz1fQGXoDveG0W7LCRu5I+zf6ktcD07zdXQFdvESx1NX11EOZIn2WR+RrgxvSAVToVpRy2jaU/Z9yzQpyvaTHW8i3w=O1bXb6UqnkSPrANelzLByyih7/7ZphyxLcsScsmlV5ou3RqsWvepgNNSU9Nj56P61Sfh3fgr25WT5PSqFFPVPCVFzXRD+CwGij9APRFcyDxOhi77dFrro41LiZ3gAarDZrodtswi5avjrnZDfis+tRbuZliMUSSubbMeFlVbccbPN3Whkcwo7RKf43MG0I95C5889R+E+o7KGjvowy56Fa25NGDemI6WSoZkOJ6PmsoA4Lp4umlRtIG1MLhv0vvVMYr3No4EUTeg8FS4iz+04XcsAF6XKjwXlUvnsPbk+Z3h3XJ7NxjLMjDr+xX5XAkibuJV5VnhcGVO7Tdxzh0G8Je6gTzdydO7o16ynnOpc4HSqiFjZfo6H+gAhgyIEQ7irdFqFKyz8pp3b82DhbKV3g8YqPUaSodOH48+KzaGP79jPv1uABbV2gBjofOX5Nrv+lf461WIxWhKTJNVI29EUYnDviI4o3+nhbKC7kjShgfOEpLcKT+97eOBnf5Rr0wO2RPOUog16Hu2FAqNExuFc1KyCeHRq1DLZbgoi8t5jvuWOPlzC5hC1ZX8lHGouhk1MXxWwFgWSw4qebKpsnzEtAltpY3zZPo7GnNzrEW8oxx43OaDXwKai/jvLKEXLCVCTXz5AAAQ3YGh9xcRQscOmSlPX+fmLfsi82Vzc/d7f38VTjc6r0B6NZOczdLD6qQVQk5Wd7VGlHac3RsWpezWDgTwBb5VWIJqXFXDW8tHaVzJ41gN4dfJ0PV+z8oHtFgFGFUppiFHx4xJqx5jUa083WVuNTjMzdZlDAa0XQi1Z0fgrmaDQK4jKydqppwDGrBIJOus7IlPczVRy7jGV9n4/ObemJNSQ6L3XZcGrk0C/rofYuK18NR+RGM1BGrYY2vz3hicLuZaVIttEAXalHc+am1Xz+cTksHxa+MrQPu2f7wEZLGZid2o+39jt65lLZbSJFnpbKhxyOtCWkinaLwlUoPjQHTMulqI7H6VqmpiYFNk95rh7YZQj4bfTkHGu28usFKr7zurxaiaoqzwJ5o9eIhi7XIbzotSfJGyjGs0TkuzYQ0XQS11hJhhs4olV8Vz02j6mQrWTp9wcsVsQQ0VeIbgpAPfmurnimrKPGrWPjLbyNJIb3Eo2Tz7LdUNIYRyFCZ/S8WeaoS4oT2lxhKhAXNlYcxvhPKg1Thojmner0UQMZ/QSnyT2j1uJ0jwOdzX2e0KEGd2CsLILYrwbC/oL42B6gPLA2MHkb9tYI0uYXPe1PVpcl3SwGvyQpUDNjTDcvC3WXZIch1w1rUJ356KjWl3YvNfEXuEWBPKHJz1/s0=

Rozeznanie rynku - Przeprowadzenie szkolenia

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu rozeznania rynku zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pt.: „Weksel IN BLANCO jako zabezpieczenie wierzytelności”

Podstawowe wymagania:
1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

siedziba Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7

2. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 15 czerwca 2015 roku
3. Ilość uczestników szkolenia:

do 20 osób

4. Czas trwania szkolenia:
dwa dni w godz. 9:00 -15:00 (łącznie 12 godzin)
5. Przeprowadzenie szkolenia przez trenera, który posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
z zakresu przedstawionego w programie szkolenia oraz doświadczenie merytoryczne w tym zakresie.
6. Przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.
7. Wydanie odpowiednich zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla uczestników szkolenia.
8. Zagadnienia, które powinny zostać ujęte w programie szkolenia:
1) Pojęcie wierzytelności
2) Pojęcie części wierzytelności;
3) Wierzytelność główna i uboczna;
4) Solidarność wierzycieli oraz solidarność dłużników; 
5) Zaciąganie zobowiązań przez:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie oraz w ramach spółki cywilnej, z uwzględnieniem sytuacji, gdy osoba ta pozostaje w związku małżeńskim,
b) osobowe spółki prawa handlowego: spółki jawne, spółki komandytowe,
c) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem przypadków konieczności uzyskania zgody zgromadzenia wspólników,
d)  jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem problematyki kontrasygnaty skarbnika albo głównego księgowego,
e) stowarzyszenia i fundacje,
f) spółdzielnie,
g) kościelne osoby prawne z uwzględnieniem kościołów oraz klasztorów.
6) Prokura samoistna i łączna – z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego;
7) Pełnomocnictwo;
8) Konsekwencje zawarcia umowy bez uprawnień;
9) Pojęcie  i elementy weksla in blanco;
10) Weksel in blanco zabezpieczający kilka wierzytelności oraz zabezpieczający część wierzytelności;
11) Kilka weksli in blanco zabezpieczających jedną wierzytelność;
12) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu weksla in blanco – przykłady;
13) Poręczenie wekslowe;
14) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu weksla in blanco – przykłady, orzecznictwo;
15) Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
16) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli;
17) Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie weksla in blanco
18) Uzupełnienie weksla in blanco;
19) Podstawowe zasady dochodzenia roszczeń z weksla.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Osobami do kontaktu są: Pani Aneta Pietrzyk, tel.: (22) 504 41 14 oraz Pani Marzena Paziewska, tel.: (22) 054 41 17
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana stosowana umowa/zlecenie.
3. Płatność za wykonaną usługę przeprowadzenia szkolenia zrealizowana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym i przesłać na adres e-mail: mpaziewska@wfosigw.pl w terminie do dnia 19.05.2015r., godz. 12:00.

Załącznik do rozeznania rynku - Formularz cenowy[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w celu realizacji zamówienia wybrana została oferta Wykonawcy:

Akademii Wiedzy Użytecznej LeoPard z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 3.

Rozeznanie rynku oraz wybór wykonawcy przeprowadzono zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl