xft3GfzGtI3XnHHV/p9jl9+a8PlO7Vtm4gEemFOeG0TZOZQ6uWaaTXUYUeEkbins4WaDAOeg+MNRx0vz30V5hUTWV/75K1pCUB73THxBiaWYxq2Ozl48phxk/jvDHHv62W/9zgO0QW9wkp/lWFFgxDu/2UVqvkB+w1M4kwFUfxVgUlSOtC7rY3N0FP4JNvgD7taRKQOFPpDtLAxEsGr8RO6zakuy9tVHx5NNzgOKpk4UO2FV31zgOfpStSR0cfIQNPg/hC23XNZQ/t+4KdGZc9oAsuuMxWyHnji9Pm6w/9ynhusAnI9HSDxG+WG/RiLRk8qyj8nzYIzEc1HDYv26hO4QWIYDYLbiuAmwtRiOdaUKMXaFysGG8lw7RMrc5eXSx6VIEZ+DEhX5mvgxPFVYL3gi+F98f62i7foxEWP2EpZDjCVx6HTUjmUSk6ONMkh5Ovlu/9UKOvif1LZ56CQ4QXoA18xps6pLtcnSKBKbmkM67rzE/jEGW1rJGNaYDPNOHP7CRKHOlKrCW6ITFNbakpXbcxhQhKxxCRO1Z/6avp22daxOK3KMRlms0w3DeKduu4eGR2tZ+49mMMFX8ZdH6Tufy1aIevsDjr9QSILqkwf2zSuEs7WBxz9DWR+1lCisC8X9AW/SEUhF8DD2YaRt8IX7nRj7ocqLsOervE/kIg4=1CWFjGJ++D9KtG12pXe3jcEDaAQEM2EehoyqKpDcgZq3D5Ikmuw5H0IioEwvSGJLy+lO8E1gaq02oHAtRIa+Jc6jxqZZebgjHynbHanE3PjfN3QmGoHqWf3MZKLjt070QoFH7hu+0YcLljzXo5Kr/hRGFfg5g0yslYuYeDb/wXnXQ07L9tVlnLixylv7nnACY3j2H1XCjV51DpBk8oCLk0PPeiTMGmsKIvUMoRbhnviRv732GO0QMiHx/q9ectyQBZcT3XUxKJ1IroIPo/8gFIJe5PxytiwUGY2JiskI3IPfR4kBa46NdsptIelVXec0CbJvQ09evRCoDnS5H11iNtg4OaffehcHZDxe54jL2Rpm39s0jGSBiav8QWEqaVfZu96fT4Iz3BLXL6TXEpLFv2IlN/1d1obQChbHnTzPItgavzUEseizMz+S673xqRY9ZgL3F8hbTLisFBkzI8x1BU+Jh4seDRYHR+yE07RiPK+mgPAEoO1JMpgZPTP2MwPI9kMlKu49RoGPH66ph677HFlHSBAIXnXzmOIDJ3Wo/n1Wae3LYpm5dxld/ffIsb5jwcM8FMNjqnC5VqC5MGgFDGd9mtgv9G0Xe4FCGZTB9WTCalkYzJlBZRDgPeDcFmRkgjCeXlHe6demfdVLp50HaFiILYETXXUnarYZRJSHpqfZ/jX41Sc5VgzxFO7FiDr3fEun3X4gVuc0dxAacH1/FKdv7jH1zCtMuc0SZ8w0S/5IXiZ+hvVHLndTo8Bf9TRSSLqGyZU4agvOWE4vZCgOmt5Wv9KxYy7RD89Zuket0R8=XkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0WCS4ObiqUDjFTr4G0yG57te3/rQnsrItRtZ35LGWzQlchBzQHpLVBkr+USOfvhC9UKTDy5zQqq6/XUI6FAUhvG9EqGUpGhvqPxSMdXwcx5cJwKJrOPrkY1k9udLy4LQSos8kWAuXsb9mp6Pf6jS2brLJp4wdy+ik8+W5i5h1qzPGEdeWSVLGmECUv4YRaLrOPRnFoGDpgyjU1lTMc0+GXdb7Q6z7MWgYFIfxPUcc5uEZoby/qqyHY7ya53wFoKEaFMK+hzDj2zrPjMd5owhsDVw1/ceMWofAldXIgdtjp3kmnaUMDTqTqDhirIp0Xsz/Ofh9D8XmjLFaqbcUOrLWvhtAsxLaePtyRD2B/DR2rUtjJC+NSYRcNK9s7Fu4oO6qswVc0mTUE3V9GEWiOA0Ki6ceDkRquNZhlwzPubyBt2bYnH4RRIMXWXKvq3+V+7PYj9kB52W6BpGZ51GvVhw8AHxxry9/zbr6NaXRi5w4Yx9C+zj7zmAwl5y24oq+nlNs8UTvig2bZXVckk4tS/rgiDAFmW/lVBBapEnMMD31vvyBnUdcr8sEaRS9c2+6RigCZz7YuIeF5kqxmjldJAyyRtdsFhxXe23yfX1UreJMmGx8OHoG+phP/gMq0STyZXCh8ApnfFPHBT81y39hn/0VqhAWtY0DdCj/UPOuAalB7XIvKOGsOgAaDNIrXI1FKSOmVRaOFY5VlC3b0ZbjyNTW2+

Podstawy Prawne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) - Rozdział 4 (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej):

Art. 400

2. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).

3. Wojewódzkie fundusze nie są wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645).

Art. 400b

2. Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie:

 1. opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i utrzymanie katastru wodnego;
 2. przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
 3. wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju;
 4. wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę;
 5. wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
 6. działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów;
 7. koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 8. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;

8a) wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową;

8b) finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi;

9. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu;

9a) przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowiązanym do przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego;

 1. badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 2. rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
 3. rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, służących badaniu stanu środowiska;
 4. system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat;
 5. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
 6. wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
 7. działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód górniczych, a także ich skutków;
 8. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
 9. przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska;
 10. zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego;
 11. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
 12. wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
 13. wspomaganie ekologicznych form transportu;
 14. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 15. działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 16. opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego;
 17. przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt;
 18. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
 19. zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;
 20. profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
 21. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
 22. przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 23. działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o których mowa w art. 206 i 212;
 24. opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw;
 25. wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 26. wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany działań krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami oraz krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, a także wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych programów i planów;
 27. współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
 28. przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
 29. współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
 30. współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.);
 31. przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS);
 32. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa;

oraz Statutu nadanego Uchwałą Nr 92/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl