Podręcznik dla beneficjenta

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dla Beneficjenta

  1. Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W listopadzie 2011 roku Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko wydała Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podręcznik przedstawia podstawowe informacje na temat systemu wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument znajduje się pod adresem: http://www.pois.2007-2013.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Documents/Podreznik_Wdrazania_POIiSv4_akcept_18112014.pdf

  1. Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko W październiku 2011 roku wydano 2. Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko. Informacje przedstawione w dokumencie stanowią rozwinięcie zasad opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podręcznik służy pomocą beneficjentom i instytucjom zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument znajduje się pod adresem: http://www.pois.2007-2013.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Documents/Podrecznik_oceny_kwalifikowalnosci_VAT_POIS_08122011.pdf

  2. Interpretacje Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko W grudniu 2011 roku Instytucja Zarządzająca zamieściła treść pytań dotyczących zasad kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz treść odpowiednich interpretacji wydanych przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko. Pytania zostały nadesłane przez potencjalnych beneficjentów i instytucje w systemie realizacji Programu. Dokument znajduje się: http://www.pois.2007-2013.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Documents/2011-11-22_INTERPRETACJE_IZ_na%20stron%C4%99.pdf

  3. Poradnik dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczący zagrożeń w procedurze udzielania zamówień publicznych W styczniu 2010 roku Instytucja Zarządzająca wydała Przewodnik dla Beneficjenta PO IiŚ Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych. Dokument znajduje się: http://www.pois.2007-2013.gov.pl/Wiadomosci/Documents/Przewodnik_PZP_POIS.pdf

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl