Programy 2017 - Pozostali Wnioskodawcy

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Ochrona Wód

OW-1 Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód

Gospodarka Wodna

GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi

GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody

GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi

GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej

Ochrona Atmosfery

OA-9 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

OA-10 Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej

OA-11 Modernizacja oświetlenia elektrycznego

Ochrona Ziemi

OZ-12 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

OZ-13 Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk

OZ-14 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego

Edukacja Ekologiczna

EE-16 Organizacja szkolenia, warsztatu, konferencji, seminarium w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody

EE-17 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej

Ochrona Przyrody

OP-18 Zadania z zakresu ochrony przyrody

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

NZ-21 Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl