Kalendarium naboru wniosków w 2018 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informujemy, że na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 21 grudnia 2017 r. ustalono kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu na 2018 rok (podstawa prawna: Uchwała Nr 2872/17 z dnia 21.12.2017 r.).


Zgodnie z przyjętym kalendarium planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie w następujących dziedzinach:
1. Ochrona wód
Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej realizowane w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz poza aglomeracjami (m.in. budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie osadów ściekowych, budowa, modernizacja podczyszczalni ścieków, budowa lub przebudowa istniejących sieci kanalizacyjnych, budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej).
2. Ochrona powietrza
W ramach powyższej dziedziny dofinansowywane będą zadania polegające m.in. na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, oszczędności energii cieplnej (w tym termomodernizacja budynków, transport przyjazny środowisku), wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, modernizacja oświetlenia elektrycznego.
3. Ochrona ziemi
Planowane są do dofinansowania przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie lub rozbudowie instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego, inwestycje polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk, zadania mające na celu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
4. Edukacja ekologiczna
Dofinansowaniu podlegać będą zadania mające na celu aktywizację i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, budowanie postaw proekologicznych, a także upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
5. Ochrona przyrody
Fundusz planuje wesprzeć zadania mające na celu m.in. ochronę gatunkową roślin, zwierząt, grzybów, oraz ich siedlisk, pielęgnację i konserwację pomników przyrody, parków, alei oraz terenów zielonych.
6. Nadzwyczajne zagrożenia
Planowane jest dofinansowanie przedsięwzięć polegających na unowocześnieniu wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania.

W ramach wymienionych powyżej dziedzin, nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w trybie otwartym i rozpocznie się w terminie do końca I kwartału 2018 roku. Do tego czasu zamieszczone zostaną także druki wniosków wraz z wykazami wymaganych dokumentów.
Podstawową formą dofinansowania będą preferencyjne pożyczki (np. z możliwością częściowego umorzenia), niektóre przedsięwzięcia będą mogły uzyskać dofinansowanie w formie dotacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl