SZnYLK5Es/bEh9CDtRY3Qh6PeEqfN38DmEv/+Fn0hgGI880ezJoFDIfTSmDBpGUGeN11cjibNkhc89qRr8wGUKTLBeVn3wU5lGUrmAnWiA9kEAjzKjfTCAPZfkNVy2lCkAxfx2CwAAZVKQU7Z68w9wOU4xi19DspMB4fqxqrg5A4fbOkFWRilBNLisoh1dpI2VxrOINF0FYzFp3eSU7gqap9A+2sx+NUpW3iEsRW5J/p94KmPDxTYW1M9Whntqr9eiEAvb63CzeZJ8AvQNql+Tp4Wd3URIzQcH5AOtf6HWm+FGD7B8Rc5i2ZfeiBxiXJu+vyyyWpyReN24cz0wsjPiQQpjbsqxn9vQuBzXkh1tfST/o/e49biFQcSU4RveB3V/bQ9AUygnToNs2Ts2sUd0m4ixat/EZM97NxiBnRd1uVBqbPunN3qp3Zejoxy07s847QR0HZkd8CVupa212GMrWGcF6gHN2uOusjhHwvXJMgkI5fWjCNRsf75oyBw5V2p64COJFgaCTO5hQU8w91t+rF8sgOIxCfhiYBxFfqiWp9/kRHajkwKuetZCppeG7/e0MVCG3Czi3mENvFBRaePUMkcagxQUC62AexuNbesc8SuQ9ME3xvc7uedZiYX0nk83CjW+MPLF6rt/WSfFCkJ9UguwMZShaGq45yudFx4HEzLwSE0HjmDEcnqnNfxMQ2hNMbYmhtD6neUEUUoDGXxIjABen9d+itm9NZwmkHuc0kaBr6rPq6UfNj5RG46Lk7twD1dRiy2Sy3VRv+IcpkO00yltaOAqRfeNfqs9V0InnodkQqFGrGsJNWAukP0qleWApjlbuS3AM+EPKwp6f8ag==0f+3HeHahlM9xEgIKY6hmrH5MNR8SVKCl0pJA5tRq0nw9qaRul5m2U5tA4xC/cPnEvo7NC7hyxqB09eytJrQpBBhZOOV+PsGO7jrjT8sMbuQQCHy7YuM4S2MWLJDKoGKIVmuw9c3WQDCNBDhDKWklb2kv5oTVezzoDO6y5a1xpve9PUcJ4MRfzIHWofYiN5Rnl9Mg9fmhFlBb1kA7OAU5pKJmyT9mQ5KRxdiyU//fFEtrRkbK9ukNamYoyBQsuiu4R8yU1meWt03vCzoK+93StvjuSSNz7VDKujEVE04bFIShTRNYvoYFxAOjtLXgEOrNEPaYMTfaCXoqv5O9qA1WUUhXabp81aF6SuByXjPCuEGU3FFYqBqTDHPwtOEImeb1ZVgmcxyQGp4PnB1ejH2WL5UfysVJD4dAfdJACBNmOcjzg1LMBzjnP17AKMsr/IzKjdzuAqoKnh77TSvFx9wFA==nSfqnnbz8/lX6bLGcc8Gx8gaQIsecBcuo+WOy9hpNh/NoySrw5KSVVnhSYttFZ6yCc5n200q6tCjFTWf+FYPLi17r7D3bX6UBcPCYY3IIlbeN9yU4H08hiv8M53F9HCFX98bcfAwujDiEqsdPXF40h0q+awpwE+6hlxXkAw5BPXNenCD7H/wX5QDon14M60B4v6JihV5FShnSQ6SXtog1BaVVXLsii5UjZvwH1SmbtlKsdnfrWLPl4p4Qy9zB/zSDaLYrLzEMJbO6unKETNCnYkzq7f+3GkVrGYlyuRR/YcLxGtVgenF+RF8YhK+Mt/DU+3CuX7pJltUqIYvIiTV7FqIf0vdZqSgpG8hBqfIFWow/i1zZwMi+Ql0NdG8FmLrjzAp6ZSv7ytg4XpV7naolMsTuHl+KmiKqemQJgJXXshi5enNICYJhdvSpg5RoEzcMIGUbxB/GDSY9mlvrO07ztfiqLgb0YL8z+26a7EZcrCbq40yebj0e+f9gxM+IQLf9UxDUdybuXNnrBWbPT5eXoDcHcfhSYI2K5bujDJkNzleurf63s1E7L3+1ZCqf/Xi9bPWbTKRflFmH7IyIgA31Z8JAfL1lTgB1DQtrBQ/XkLTndsuT45vQ61hi8jEXUMYI00jDLR8/xDA3z90gYs3vCK+LPJ1rySgpk061lHN4M0=

Strefa Beneficjenta - FAQ

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

FAQ: [pobierz]

1. Dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) oprocentowanie wynosi 0,6 s. r. w. nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym. Czy dotyczy to osób fizycznych? Jaki dokument i przez kogo wydany potwierdza formy ochrony przyrody?

Tak, dotyczy to również osób fizycznych, jeśli inwestycja w całości zlokalizowana jest na obszarze stanowiącym formę (lub formy) ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dokumentem potwierdzającym powinna być uchwała Rady Gminy o ustanowieniu obszaru chronionego, wraz z załączoną mapą obszaru i zaznaczoną przedmiotową inwestycją.

2. Beneficjent zobowiązany jest do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu na obiekcie objętym dofinansowaniem informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego, zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Funduszu. W żadnym z programów nie ma informacji o trwałości projektu.

Nigdzie w przepisach WFOŚiGW w Warszawie nie ma zapisu o trwałości projektu. Jest tylko zapis, że Wnioskodawca nie może obiektu zbyć, przekazać w użytkowanie itd. Ustalono, że w okresie trwałości projektu, przez 5 lat, ma być widoczna tablica o współfinansowaniu inwestycji przez WFOŚiGW w Warszawie.

3. Program: Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych olejowych lub opalanych biomasą przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek). Czy drewno w tym programie zaliczamy do biomasy?

Tak, drewno to też biomasa.

4. Intensywność dofinansowania określona będzie z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, w ramach której udzielone będzie dofinansowanie. Łączne dofinansowanie ze środków publicznych nie może przekroczyć dopuszczalnych poziomów intensywności określonych rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis. Czy można zrezygnować z umorzenia i wnioskować o pożyczkę nieumarzalną co zwiększyłoby intensywność dofinansowania?

Jest możliwość rezygnacji z umorzenia na rzecz zwiększenia dofinansowania w formie pożyczki, z zastrzeżeniem zachowania procedur udzielania pomocy publicznej (oprocentowanie WFOŚiGW w Warszawie jest pomocą publiczną).

5. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada zdolności kredytowej, Fundusz może udzielić pożyczki pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty. Co może być szczególnym zabezpieczeniem spłaty?

Takim zabezpieczeniem może być m.in. gwarancja bankowa. Najlepiej jednak, przez złożeniem wniosku lub w trakcie jego kompletowania, zwrócić się z zapytaniem do Zarządu o uznanie danego zabezpieczenia.

6. Wspomaganie ekologicznych form transportu (w tym ścieżki rowerowe) - co możemy finansować w przypadku ścieżek (wytyczenie, oznaczenie, czy też położenie nawierzchni itp.)?

Można finansować infrastrukturę towarzyszącą, analogicznie jak w przypadku ścieżek ekologicznych. Nie ma możliwości finansowania utwardzenia terenu.

7. Instrukcje dotyczące rozliczeń końcowych zawierają różne zapisy dotyczące konieczności dostarczania informacji z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące opłat: są dwa zapisy (ważne 12 miesięcy od daty wystawienia np. OA-16 lub w innych wystawione w roku złożenia rozliczenia końcowego OA-14). Które zaświadczenia należy honorować?

Należy honorować ważne zaświadczenia, czyli do 12 miesięcy od daty wystawienia.

8. Czy długości przyłączy (podłączeń do domów) wliczamy w karcie efektu ekologicznego do długości sieci?

Nie, nie wliczamy.

9. Czy w przypadku termomodernizacji kilku budynków oszczędność ciepła sumuje się, czy jest liczona osobno dla każdego budynku?

Jest liczona osobno dla każdego budynku - każdy budynek z osobna musi spełnić warunki programu.

10. Czy osoby fizyczne zobowiązane są do podpisywania w pkt 3 druku wniosku oświadczenia w sprawie wyboru dostawców/wykonawców oraz stosowania procedury rozeznania rynku i załączania 3 ofert potencjalnych wykonawców?

Tak, Wnioskodawca musi załączyć 3 równoważne oferty (mogą być wydrukowane z Internetu) z oświadczeniem, że wybrał najlepszą.

11. Czy przy wyborze wykonawcy przez osobę fizyczną będzie decydować najniższa cena wynikająca z załączonych ofert?

Nie ma żadnego przepisu, że wyznacznikiem wyboru oferty ma być najniższa cena. Ma to być najkorzystniejsza oferta, co Beneficjent jest zobowiązany uzasadnić.

12. Czy w przypadku załączenia do wniosku umowy z wykonawcą osoba fizyczna dołącza również oferty wykonawców?

Tak.

13. We wnioskach dla JST znajduje się pytanie czy zastosowane urządzenia mają świadectwo weryfikacji środowiskowych (ETV). Czy należy przedstawić konkretny dokument? - jaki?

Nie, nie jest wymagany żaden dokument, jedynie zaznaczenie odpowiedniej opcji we wniosku.

14. Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań ?

1. Wszelkie dokumenty elektroniczne dostarczane do Funduszu na nośnikach elektronicznych (płytach CD) powinny być zapisane zgodnie z n.w. zasadami, tj. powinny:
a) zdjęcia – w formacie „jpg” (Uwaga – nie wklejone do pliku Word),
b) pozostałe dokumenty - w formacie doc, docx, xls, xlsx lub pdf.
2. Płyty dostarczane są w papierowych koszulkach, o ile to możliwe, nie zawierających elementów plastikowych.
3. Opisane są płyty oraz koszulki:
a) w opisie płyty znajdują się: nr umowy, nazwa zadania, informacja o zawartości płyty (wybór z dwóch możliwości: „zdjęcia” lub „dokumenty”, informacja o liczbie płyt załączonych do papierowej dokumentacji zadania, tj.: „CD 1 / 2, „CD 2 / 2”,
b) w opisie koszulki znajdują się elementy jak na płycie, bez nazwy zadania, zgodnie z przykładami.
4. Pliki zapisane są bezpośrednio na płycie lub w katalogach, w zależności od potrzeb; nazwa pliku składa się z następujących elementów: nr umowy (zamiast ukośnika podkreślenie) oraz krótkie określenie zawartości pliku, zgodnie z przykładami; nazwa katalogu powinna wskazywać przyczynę umieszczenia plików w oddzielnych katalogach.
5. Przykłady:

a) opis płyty CD:                                                               b) opis papierowej koszulki płyty CD:

                 

Przykłady opisu plików w katalogach:

Katalog:           ZDJĘCIA

Pliki:                494_11_OA_P – stary kocioł

                        494_11_OA_P – nowy kocioł

Katalog:           DOKUMENTY

                        494_11_OA_P – umowa z wykonawcą

                        494_11_OA_P – pozwolenie na budowę

15. Czy przy obliczaniu ilości przyłączy na jeden kilometr sieci wodociągowej przyjmowana jest długość sieci głównej, czy suma długości sieci głównej i przyłączy wodociągowych?

Długość sieci wodociągowej przyjmowana jest jako suma sieci głównej oraz przyłączy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl