There is actually no product that ideal show our performance in the games. This substance mixes effectively in the blood ships & as a result assists with such possible reaction of cheap kamagra jelly in uk recuperation & likewise leads for relaxing the state of the penile muscles & tissues for assisting the correct circulation of the blood.This medication device requires to be eaten half an hour just before the beginning of the show & this leads for the sessions to go peacefully without any obstacle. Girls typically do not tolerate boring love lifespan as well as enter out of the partnership.
4. Kamagra with its own principal part Sildenafil citrate facilitates blood movement to order cialis super active on line all body organs of the body including the male organ. Service providers likewise claim that this medication ought to be actually utilized reasonably. Typically the person will be under the appropriate treatment of an enrolled dietician, which is so a wholesome as well as well balanced diet could be available. This really isn't to mention that Viagra isn't really without its own beneficial features.

Obsługa beneficjentów

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Podstawą formą dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie są pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu.
Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielonej ze środków Funduszu na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia wynosi do 100% kosztu kwalifikowanego zadania. Spłata zaciągniętej pożyczki powinna nastąpić w okresie do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wnioskodawcy Zarząd może okres ten wydłużyć do 15 lat. Na wniosek beneficjenta Zarząd WFOŚiGW w Warszawie może również udzielić karencji w spłacie pożyczki do 12 miesięcy, a dla jednostek samorządu terytorialnego do 24 miesięcy.

Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli (s.r.w.) przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej.
Oprocentowanie pożyczek wynosi:

 • Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym;
 • Dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej - w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym;
 • Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych - w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 2,5 % w stosunku rocznym.
 • Dla gmin i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż  650 - oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym.
 • Dla powiatów i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż 85 - oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym.
 • Dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody oraz dla zadań z zakresu edukacji ekologicznej - oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundusz oferuje również dofinansowanie w formie dotacji (pomoc bezzwrotna) i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym (pomoc bezzwrotna).
Wielkość udzielonego wsparcia wynosi:

 • do 50 % kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych (w tym zakupy inwestycyjne);
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych proekologicznych zadań nieinwestycyjnych z zakresu: edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, opracowania opinii, ocen oraz  badań naukowych, monitoringu środowiska i tworzenia systemów kontrolno-pomiarowych, likwidacji skutków oraz zapobiegania poważnym awariom, zadrzewień i zalesień wykonywanych w ramach programu zwiększenia lesistości kraju;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych na zadania z zakresu gromadzenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska.

Fundusz dopuszcza przyznanie dotacji na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na finansowanie wkładu własnego rozumianego zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych programów Unii Europejskiej do 50 % kosztu kwalifikowanego. Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzależniony od warunków danego programu unijnego.

Fundusz dopuszcza przyznanie dotacji i przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym przekraczających ww. poziomy na:

 • zadania w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz;
 • zadania związane z powstawaniem oraz z likwidacją skutków poważnych awarii;
 • zapewnienie sprawności infrastruktury związanej z monitoringiem i kontrolą środowiska;
 • zapobieganie powstawaniu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz działania żywiołów;
 • zadania ujęte na „Liście przedsięwzięć priorytetowych” realizowane przez państwowe jednostki budżetowe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejną propozycją są dopłaty do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych.
Fundusz dopłaca część bieżących odsetek od kredytu uzyskanego w banku. Dopłata stanowi różnicę pomiędzy odsetkami należnymi z tytułu udzielenia preferencyjnego kredytu a odsetkami komercyjnymi. Dopłata nie może być większa niż 0,5 s.r.w. Fundusz dokonuje częściowych spłat kapitału kredytów bankowych w wysokości do 30 % kwoty uzyskanego kredytu. Fundusz udziela pomocy finansowej na podstawie umowy pisemnej, na wniosek beneficjenta lub banku, złożony na formularzu ustalonym przez Zarząd Funduszu.
W zakładce Obsługa beneficjentów - Dopłaty do kredytów udzielanych przez banki znajdą Państwo szczegółowe informacje o możliwościach uzyskania tego typu dofinansowania.

UWAGA! Z dniem 14.01.2014r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie wstrzymał do odwołania dofinansowanie nowych zadań z zakresu ochrony środowiska w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas zawarte umowy będą realizowane zgodnie z zapisami umowy.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl