JSMjCi+8oj5aUtEXc8fbN8CrFFb0EOPzsNrcvBRthAKSdIs4/aQ03PcUU+TSNse0qXrdNRk6IaL/3AtK9/5hf7z25IQHJp2zKa3VwRV2epymEA9/EcQRyW+BBjs3X7Dfk1KrRsx1XNR5EOVVMsXsN/MLMHOi3oE+DeDS7fQ5SaMMVoO1GglbklOGXp2/MPp7oYdSkMUk8PyemnDbztr/thEsDFSsjw6/ivlFYdB0XjC6aP1WzOO9hbzBLvbrBwC0MlaLj0eTTyO1J1WO+MmxJLtTckTrRQQdzPReku9mm5xFrP/wsLRSNkiG8I4ru8wDZI9g5UTj233OzBEel7kT5JPKwL0HIyfLFwJ9op8clZnZxU7aprdeTHCgYvSZzaw6XH3kzMgP5D/SiCsErs0PMRVNKRR+W3M6pXtUtaRy97YNClbKUSlPem9DnrRHiJ4G7TdVe5LCqJtOvvHUrVSJsHVaObnAG8MxgIFcvpB0AybioZvOcX/6haUzxbNNxrpNCcQcp60jG0EPwUe4C3l83LKMmc2KDtLgOxkUHXOy2RNRlOLVg2ws9Z2PL4iEfUTlcQxijWpAM0s5uwtNwf/kOUYoUSJ3yASRMyXSrx45BPgR8FcZkAPg8r40oUeQV9wfrNVL105SFUB3ULueYXnkSbEJR8vNnF4o2bgmPxEAMTH3s5IVmylNBYtq7mrFd5iWqKTBCp9DtZlSaQaFNHEOePoVXzRfTGnnkmAU7hz0k9BiUy7IatZB4lD1oPCSxh2CBgWkHYhkvd5HGO9qKdb5me5oixfT1wfvfemZI4XDSC3B8QYkV6bW09Emo0GSo0cS/FXVCS60Tucx0yVvpmgTPUwC0DjzyK+6/ksm0tT3LUwI1JoR4EMpTpKivRCxRiFydhpMdtXRlZCLVc602nYLJVgXrf041TZCbNCJN680sDdyA9s2WFYh/SC9/+5mIefeH9hHvDz7wZkbmCg3AewpPgXMf6mp74iYSiAxRsbYxMOGCULPfyvveeLnsDC5GHKerslOfmtPeFwyptjLkhOeF6WJ4izNPfS3VKd1uBe1fQuK357Di8m7ZZRtSkFaZ3BOX3jPgFc679E56n1GiIHNXrbRtm8kbJ5XZ7jzbMZq6bkEwvB6qsF6bBLQBTpkBq2CfvN/aYxod6AfOrAsU3Qap+EaBZIyRvJl3FhIilVrZn+vlXqPPo/WH0wJA9VlNA3K3u+Ty43d87EJPVR9RXGHCYaj27GFwHnRlmDsPuUs8IDdvwPx5KcLdz7aoQs2nqcpXX+JsHYaUCHKxz2cGT/LN5SpeD+hRjnwX7gbE5HAIHlL9iDf1SJDPd/GyAbCTUPHnZW79EuL20m3dJB1ASn3kOboLbD8Ox49hTxSSoz/GWZSZtbif1BOg/rY3b4UQtX35S6VRWkjvkJmV6w5onI93o03aasieNja2yfXpE5R9uR2SG+1T7pJjpkvj31CVXfeVyMZlu0c2lVPBMkoFLH0dqyMlTrU7PFdijdfKNx2vde+a0aLtYF7gtQqH+IKnXPtVbjduLUic71ZucF1D1UeV86HOr+a0Dyvlr9OjigFTLLOI4O3EcyXn5hYOdjLcbvHQ1secnl1g2g/ZiL8W7zGD4RS3ecpiHkVLTkME7aJCiAvx44PuUTUDRdEK1W7p7rnWZzdfKPDRwJak8LX8iobsjn2DKsbmKR+NcxmlCXNeYc=

Obsługa beneficjentów

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podstawową formą dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie są pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu.


Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia wynosi do 100 % kosztu kwalifikowanego zadania. Spłata zaciągniętej pożyczki powinna nastąpić w okresie do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, Zarząd Funduszu może okres ten wydłużyć do 15 lat. Ponadto (na wniosek wnioskodawcy) Zarząd WFOŚiGW w Warszawie może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki do 24 miesięcy.


Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli (s.r.w.) przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie pożyczek ustala się na poziomie nie niższym niż 0,9 s.r.w., nie mniej niż 1,5%
w stosunku rocznym, zastrzeżeniem, że:

  • dla gmin i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż 800 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0% w stosunku rocznym,
  • dla powiatów i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż 115 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0% w stosunku rocznym.

Wysokość oprocentowania określają poszczególne regulaminy programów i konkursów ogłaszane przez WFOŚiGW w Warszawie.


Pożyczki udzielane ze środków Funduszu mogą podlegać częściowemu umorzeniu (maksymalny poziom umorzenia dla poszczególnych zadań nie może przekroczyć 30% kwoty wypłaconej pożyczki).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundusz oferuje również dofinansowanie w formie dotacji i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.


Wielkość udzielonego w formie bezzwrotnej wsparcia wynosi:

  • do 50 % kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych (w tym zakupy inwestycyjne),
  • do 100 % kosztów kwalifikowanych proekologicznych zadań nieinwestycyjnych.

Fundusz dopuszcza możliwość przyznania dotacji na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na finansowanie wkładu własnego rozumianego zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych programów UE do 50 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzależniony od warunków danego programu unijnego.


Fundusz dopuszcza przyznanie dotacji albo przekazanie środków przekraczających ww. poziomy na:

  • zadania w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz,
  • zadania związane z powstawaniem oraz z likwidacją skutków poważnych awarii,
  • zapewnienie sprawności infrastruktury związanej z monitoringiem i kontrolą środowiska,
  • zapobieganie powstawaniu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz działania żywiołów,
  • zadania ujęte na Liście zadań do dofinansowania w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym w danym roku ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopłaty do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych
Z dniem 14.01.2014 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie wstrzymał do odwołania dofinansowanie nowych zadań z zakresu ochrony środowiska w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas zawarte umowy są realizowane zgodnie z zapisami umowy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl