JSMjCi+8oj5aUtEXc8fbN8CrFFb0EOPzsNrcvBRthAKSdIs4/aQ03PcUU+TSNse0qXrdNRk6IaL/3AtK9/5hf7z25IQHJp2zKa3VwRV2epymEA9/EcQRyW+BBjs3X7Dfk1KrRsx1XNR5EOVVMsXsN/MLMHOi3oE+DeDS7fQ5SaMMVoO1GglbklOGXp2/MPp7oYdSkMUk8PyemnDbztr/thEsDFSsjw6/ivlFYdB0XjC6aP1WzOO9hbzBLvbrBwC0MlaLj0eTTyO1J1WO+MmxJLtTckTrRQQdzPReku9mm5xFrP/wsLRSNkiG8I4ru8wDZI9g5UTj233OzBEel7kT5JPKwL0HIyfLFwJ9op8clZnZxU7aprdeTHCgYvSZzaw6XH3kzMgP5D/SiCsErs0PMRVNKRR+W3M6pXtUtaRy97YNClbKUSlPem9DnrRHiJ4G7TdVe5LCqJtOvvHUrVSJsHVaObnAG8MxgIFcvpB0AybioZvOcX/6haUzxbNNxrpNCcQcp60jG0EPwUe4C3l83LKMmc2KDtLgOxkUHXOy2RNRlOLVg2ws9Z2PL4iEfUTlcQxijWpAM0s5uwtNwf/kOUYoUSJ3yASRMyXSrx45BPgR8FcZkAPg8r40oUeQV9wfrNVL105SFUB3ULueYXnkSbEJR8vNnF4o2bgmPxEAMTH3s5IVmylNBYtq7mrFd5iWqKTBCp9DtZlSaQaFNHEOePoVXzRfTGnnkmAU7hz0k9BiUy7IatZB4lD1oPCSxh2CBgWkHYhkvd5HGO9qKdb5me5oixfT1wfvfemZI4XDSC3B8QYkV6bW09Emo0GSo0cS/FXVCS60Tucx0yVvpmgTPUwC0DjzyK+6/ksm0tT3LUwI1JoR4EMpTpKivRCxRiFydhpMdtXRlZCLVc602nYLJVgXrf041TZCbNCJN680sDdyA9s2WFYh/SC9/+5mIefeH9hHvDz7wZkbmCg3AewpPgXMf6mp74iYSiAxRsbYxMOGCULPfyvveeLnsDC5GHKerslOfmtPeFwyptjLkhOeF6WJ4izNPfS3VKd1uBe1fQuK357Di8m7ZZRtSkFaZ3BOX3jPgFc679E56n1GiIHNXrbRtm8kbJ5XZ7jzbMZq6bkEwvB6qsF6bBLQBTpkBq2CfvN/aYxod6AfOrAsU3Qap+EaBZIyRvJl3FhIilVrZn+vlXqPPo/WH0wJA9VlNA3K3u+Ty43d87EJPVR9RXGHCYaj27GFwHnRlmDsPuUs8IDdvwPx5KcLdz7aoQs2nqcpXX+JsHYaUCHKxz2cGT/LN5SpeD+hRjnwX7gbE5HAIHlL9iDf1SJDPd/GyAbCTUPHnZW79EuL20m3dJB1ASn3kOboLbD8Ox49hTxSSoz/GWZSZtbif1BOg/rY3b4UQtX35S6VRWkjvkJmV6w5onI93o03aasieNja2yfXpE5R9uR2SG+1T7pJjpkvj31CVXfeVyMZlu0c2lVPBMkoFLH0dqyMlTrU7PFdijdfKNx2vde+a0aLtYF7gtQqH+IKnXPtVbjduLUic71ZucF1D1UeV86HOr+a0Dyvlr9OjigFTLLOI4O3EcyXn5hYOdjLcbvHQ1secnl1g2g/ZiL8W7zGD4RS3ecpiHkVLTkME7aJCiAvx44PuUTUDRdEK1W7p7rnWZzdfKPDRwJak8LX8iobsjn2DKsbmKR+NcxmlCXNeYc=

Obsługa beneficjentów

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podstawą formą dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie są pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu.
Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia wynosi do 100 % kosztu kwalifikowanego zadania. Spłata zaciągniętej pożyczki powinna nastąpić w okresie do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wnioskodawcy Zarząd może okres ten wydłużyć do 15 lat. Na wniosek beneficjenta Zarząd WFOŚiGW w Warszawie może również udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki do 12 miesięcy, a dla jednostek samorządu terytorialnego do 24 miesięcy.

Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli (s.r.w.) przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej.
Oprocentowanie pożyczek wynosi:

 • Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0 % w stosunku rocznym;
 • Dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej - w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0 % w stosunku rocznym;
 • Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych - w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 2,0 % w stosunku rocznym.
 • Dla gmin i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż  650 - oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym.
 • Dla powiatów i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż 85 - oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym.
 • Dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody oraz dla zadań z zakresu edukacji ekologicznej - oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundusz oferuje również dofinansowanie w formie dotacji (pomoc bezzwrotna) i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym (pomoc bezzwrotna).
Wielkość udzielonego wsparcia wynosi:

 • do 50 % kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych (w tym zakupy inwestycyjne);
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych proekologicznych zadań nieinwestycyjnych.

Fundusz dopuszcza możliwość przyznania dotacji na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na finansowanie wkładu własnego rozumianego zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych programów Unii Europejskiej do 50 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzależniony od warunków danego programu unijnego.

Fundusz dopuszcza przyznanie dotacji albo przekazanie środków przekraczających ww. poziomy na:

 • zadania w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz;
 • zadania związane z powstawaniem oraz z likwidacją skutków poważnych awarii;
 • zapewnienie sprawności infrastruktury związanej z monitoringiem i kontrolą środowiska;
 • zapobieganie powstawaniu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz działania żywiołów;
 • zadania ujęte na Liście zadań do dofinansowania w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym w danym roku ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopłaty do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych
Z dniem 14.01.2014 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie wstrzymał do odwołania dofinansowanie nowych zadań z zakresu ochrony środowiska w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas zawarte umowy są realizowane zgodnie z zapisami umowy.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl