Programy 2016 - Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe

Gospodarka Wodna

GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie wysokości umorzenia: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat dotacji: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie wysokości umorzenia: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat dotacji: [pobierz]

Instrukcja rozliczeń końcowych: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [pobierz]

Oświadczenie wysokości umorzenia: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat dotacji: [pobierz]

Instrukcja rozliczeń końcowych: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie wysokości umorzenia: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczeń końcowych: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

Ochrona Wód

OW-1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania - nie później niż do 31.10.2016 r.
Regulamin [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie wysokości umorzenia: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia (kanalizacja sanitarna): [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia (podłączenia): [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia (oczyszczalnie): [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania - nie później niż do 31.10.2016 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie wysokości umorzenia: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia (kanalizacja deszczowa): [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia (podłączenia): [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia (kanalizacja sanitarna): [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia (pojazdy): [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia (przydomowe oczyszczalnie ścieków): [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia (oczyszczalnie): [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

Ochrona Ziemi

OZ-13 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023 - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie wysokości umorzenia: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczeń końcowych: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

OZ-14 Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 09.08.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 09.08.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków w formie dotacji w ramach Programu „Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk”.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Oświadczenie o wysokości umorzenia: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat dotacji:[pobierz]

Instrukcja rozliczeń końcowych: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

OZ-15 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 04.05.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 10.05.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek dotyczący dotacji:[pobierz]

Lista: [pobierz]

Wniosek dotyczący pożyczki: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Wykaz mieszkańców: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat dotacji:[pobierz]

Instrukcja rozliczeń końcowych: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

Ochrona Atmosfery

OA-9 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni - Program zamknięty

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 06.09.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu z dniem 07.09.2016 r. naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”

Termin naboru: od 07.09.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r.

.

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 19.04.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 19.04.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Wykaz mieszkańców: [pobierz]

Wyliczenia: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów: [pobierz]

Pomoc publiczna: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat dotacji: [pobierz]

Instrukcja rozliczeń końcowych: [pobierz]

W ramach Programu Nr 2016-OA-9 dofinansowaniem nie będą objęte kotły na biomasę, które mają dodatkowy ruszt żeliwny, umożliwiający tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym.

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

OA-10 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Oświadczenie o wysokości umorzenia: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczeń końcowych: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

OA-11 Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, termomodernizacji oraz zadań związanych z odzyskaniem ciepła z wentylacji - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

UWAGA! W przypadku wymiany starego taboru w transporcie publicznym informujemy, że obowiązującą normą jest EURO 6, a dofinansowaniu w ramach Programu podlegał będzie zakup pojazdów fabrycznie nowych oraz używanych (w przypadku pojazdów używanych niezbędne będzie przedstawienie opinii technicznej rzeczoznawcy motoryzacyjnego).

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie wysokości umorzenia: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczeń końcowych: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

OA-12 Modernizacja oświetlenia elektrycznego - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie wysokości umorzenia: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów: [pobierz]

Instrukcja rozliczania rat pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczeń końcowych: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

Edukacja Ekologiczna

EE-18 Wydawnictwa ekologiczne - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 17.05.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 17.05.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu 2016-EE-18 „Wydawnictwa Ekologiczne".

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty dotacji: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1: [pobierz]

Załącznik 2: [pobierz]

Załącznik 3: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

EE-19 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej - zadania inwestycyjne - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1: [pobierz]

Załącznik 2: [pobierz]

Załącznik 3: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

EE-20 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej - zadania nieinwestycyjne - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1: [pobierz]

Załącznik 2: [pobierz]

Załącznik 3: [pobierz]

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 07.06.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 07.06.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji,
w ramach programu 2016-EE-20 „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej - zadania nieinwestycyjne”.

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

Ochrona Przyrody

OP-21 Zadania z zakresu ochrony przyrody - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania - nie później niż do 31.10.2016 r.
Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [wniosek]

Lista: [pobierz]

Oświadczenia o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1: [pobierz]

Załącznik 2: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

OP-22 Wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania - nie później niż do 31.10.2016 r.
Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenia o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1: [pobierz]

Załącznik 2: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

OP-23 Zwiększenie lesistości poprzez zalesienie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania - nie później niż do 31.10.2016 r.
Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenia o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1: [pobierz]

Załącznik 2: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

OP-24 Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania - nie później niż do 31.10.2016 r.
Regulamin:[pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenia o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1: [pobierz]

Załącznik 2: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

NZ-25 Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego - Program zamknięty

Termin naboru: od 25.04.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania - nie później niż do 31.10.2016 r.

UWAGA! Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 02.08.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 02.08.2016 r. godzina 15.30, w ramach następujących Program 2016-NZ-25 pn. „Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego” w ramach środków dotacyjnych.

Regulamin:[pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji pożyczki: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty dotacji pożyczki: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1: [pobierz]

Załącznik 2: [pobierz]

Załącznik 3: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl