4Say8VwTbRwJIwpbNiyp+vx3Vn99J/3mSAQh1i/dHYvd3jIqYsAzEpm8T+nIliV6v1w3rX0Wa78W5IQYsPGCRyQ4EoUVR41Glb/2D/RfK7OqzWCkj7tEHmlSviDKu1Jz2f3He4CCZDICpJcShtmfyCgetAstA2T9sozpRP8+VWn99a8lZIZrF5aWMm22ip42iwPtlGjenE+Vt5mKU1eQAUSoLBb94/wBE7VhifMB+D88d0zZ+GiFTDovibwbPpCZzsK96Pu03nDrbLOl2kqAGzy9aHj+kFlSOESLy2839izYrDWsmF8hW0b4iYzdxRqeFCbPsk9MrRaadbjr5yjmMtLa00/dnqHZUyjkLOsn2eGz9ir35j6ARKxP4IdjvoSqHLI7plMl7YdkujrxJgmqdJ4Oryuxmn9HuPliBwT2Kts0mMZBQiImwgF6gFItGEdoC/hxZuR2FoEntX3QfAzH9Tkmx/6Nj9kGDMKN31tl7ZXsfaXIUaWzZ1SZGryEzD2TIZxVB9d7fVx2ywoGyZbicjZL0XzP12VOzOL2bMaFz/URT1TUOfUDnxde6ivZsv5I/kHhPYOc8WufrExb6CjTmWk60VLNFWY8cPm4VNqUfveUJjOsKMbK9ljiH5eB3txBuPg8+1Q0Xov4gfraKDqwVtFcg5F6oCqiNn3gMmEglqY=KAR/9qWC21YHnGLCJEigBpxFStwDKUJH9SyxWb4VNvM=r3WcJnQapq4oN0Ril5EYzHL9OPr/D5azmV3IsJ9v71OGVoUON+KZrZiqgMelVfjgIGXJyho5VeBNZ4coeife5hFD92eNMiHzSRquyk8hqwOQn1jVg0xg2cPhfmzhcRrf7guN1YNcQ9Ttj3wMOHAuC3tfFvHmHgf8sytPq9fRdkSDeM/6SzY0CuGnUBtRQweYIaPE2BVZNoCE5P4mH/7TsW3h3yZq9MMnpG2D+YoysOuDkvKmsq2trmxAknd3rHBdG4cOj4hGAUxUtyXZJaHnuA0k0JhnG3OuapuPyfDHaAwnPGrpGdsFo2K1k8iFpoWbftiPITV0rA4D9ay4sfTwa4e9QVAqdXUkLYDwm+ujlCFq/GQqnS3HERf5saF5B0HupD6uFEFMcNdp7hyiqb/vSbYJIWMmWlYrCSKfkj9imSqq4kDTPCdKORPzHqbv0/HJu0qW6bOxuDilwy0AXn2c/Or3FMthvE+BeJi8I17GKZA7q573PlsE4qkfNdC5X/hMo3VvHWsUjBM4QHH7TK6f2v1GAt1MD3i8BoAkfZLZWBRVX1MfW/18LuecLgL3x0Yr5mrp5qVIl6hrLryosA5RPT7RUFPZrHovylkLCToERv+1Xwv0rNht6oT/sqib/pOs3q2gU0c3nT3oupeeCObZMBt6C+SvAAVsznP+J4y3mWe/0W9nywU56L2jneNI+xDLdt6Nd/d5XqvYwQzbbjvtf/35ml9ZGRahp8FvpcWoFlVQ/Mt482KimDmIGW46NuxE

Słowniczek

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Definicje wywodzące się z prawa unijnego:

Działalność gospodarcza - oferowanie towarów lub usług na danym rynku. Unijne prawo konkurencji, w odróżnieniu od polskiego, nie wymaga, aby działalność prowadzona była w sposób zorganizowany i ciągły. Wspólnotowe reguły konkurencji jako działalność gospodarczą kwalifikują także działalność mającą charakter okazjonalny i niedochodowy.

Przedsiębiorca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Za przedsiębiorcę może być więc uznane również stowarzyszenie czy fundacja, które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić, że przepisy prawa unijnego znajdują zastosowanie także w odniesieniu do podmiotów sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą, np. spółek jednostek samorządu terytorialnego, a nawet samych jednostek samorządu terytorialnego.

Zakłócenie konkurencji - faktyczne bądź potencjalne zakłócenie konkurencji tj. wpływ na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Występuje również, gdy na rynku polskim konkurują, lub mogą konkurować, co najmniej dwa produkty, z których jeden pochodzi z innego państwa członkowskiego. Pojęcie rozpatrywane w kontekście wewnątrzwspólnotowego rynku.

Mapa pomocy regionalnej - wprowadzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 878), określa dopuszczalną intensywność pomocy regionalnej, jaka może zostać przyznana ze względu na region w jakim inwestycja ma zostać zrealizowana. Inwestycje dofinansowywane w ramach pomocy regionalnej na terenie województwa mazowieckiego mogą otrzymać wsparcie o intensywności do 35% (powiększone o 10% lub 20% ze względu na wielkość przedsiębiorstwa). Wysokość wsparcia uzależniona jest od lokalizacji i wielkości inwestycji oraz od wielkości podmiotu, który wnioskuje o udzielenie dofinansowania. W woj. mazowieckim zastosowany został podział na podregiony, gdzie wysokość wsparcia będzie wynosić od 15% do 35%.

EDB (ekwiwalent dotacji brutto) - kwota pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym.

Intensywność pomocy - to stopień zaangażowania (procentowy udział) środków publicznych w całkowitej wartości przedsięwzięcia, obliczany jako stosunek wartości pomocy publicznej do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Identyfikator gminy - siedmiocyfrowe oznaczenie jednostek samorządu terytorialnego nadane w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z póżn. zm.). Oznaczenie gmin położonych na terenie województwa mazowieckiego, którego podanie jest wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie, można pobrać    [tutaj]

RJR (roczne jednostki robocze) - liczba pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku. Praca osób, które nie przepracowały całego roku, pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych obliczana jest jako część ułamkowa RJR.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl