Medical professionals are actually really effectively familiar with the negative effects cheap viagra super active of impotence medicine, which is actually why they know specifically which medicine to prescribe for who. When consumed excess, alcoholic beverages could enhance your possibilities of receiving a hassle or obtaining woozy, raising your center fee, or reducing your blood stream pressure. One may merely order Caverta from the online drugstores with just a click.SIDE IMPACTS: Like all medications, Caverta (Sildenafil citrate) can easily lead to some adverse effects.
To remedy an erectile dysfunction, the initial thing that you should do is actually to discover the cause for your health condition. Mast Mood oil has natural herbs which can discovery skin layer obstacle and also influence inner nerves, tissues order cialis professional as well as blood stream crafts of male genital region. The frequent usage of such natural herbs can easily boost well-being.
If a man is order cheap brand cialis online using drug for an extended period of time at that point this may be the source of impotency. When humans experience any sort of difficulties and also pain, humans ought to decrease the dosage and consult your medical care professional, telling him regarding the negative effects humans experience.Kamagra operates unwinding the soft muscle mass tissue in the digestive system and also patients, who take Kamagra, could offset such digestion issues, if this company take in even more hydro. Levitra is offered in 4 strengths - 2.5 milligrams, 5mg, 10mg, and also 20mg pills.

Zasady udzielania pomocy ze środków WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. [pobierz]

----------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWUM "ZASAD UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ UDZIELANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W WARSZAWIE:

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 206/14 z dnia 28.11.2014r. zostały wprowadzone nowe „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity „Zasad...” wraz z Uchwałą Nr 206/14 z dnia 28.11.2014r. [pobierz]

Nowe „Zasady...” obowiązują w stosunku do wniosków o dofinansowanie rozpatrywanych w WFOŚiGW w Warszawie po dniu 01.01.2015r.

Jednocześnie:

  1. z dniem 31.12.2014r. tracą moc obowiązującą „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 140/13 z dnia 29.11.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami.
  2. postanowienia zasad, o których mowa w ust. 1 stosuje się do umów zawartych na ich podstawie, z zastrzeżeniem przypadków, w których postanowienia zawartych przez WFOŚiGW w Warszawie umów stanowią inaczej.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 62/14 z dnia 24.06.2014r. wprowadziła zmiany w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie” przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. Zmiany obowiązują od 24.06.2014r.

Zmiany w „Zasadach…”:

1. W § 8 po ust. 11 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:
„12. W szczególnie uzasadnianych przypadkach Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o odstąpieniu od uregulowań przyjętych w niniejszych Zasadach”.

2. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz udziela pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dotacją rozwojową dla projektu”.

3. § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dopuszcza się możliwość udzielania pożyczek na przygotowanie: studiów, projektów, dokumentacji i wniosków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przewidzianych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % kosztu kwalifikowanego tych opracowań”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zasady" obowiązujące od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". 
"Zasady..." obowiązują od 01.01.2014r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. [pobierz]

---------------------------------------------

"Zasady..." obowiązyjące od 18.01.2013r. do 31.12.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 4/13 z dnia 18.01.2013r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 18.01.2013r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 4/13 z dnia 18.01.2013r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 21.08.2012r. do 17.01.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 82/12 z dnia 21.08.2012r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 21.08.2012r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 82/12 z dnia 21.08.2012r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 27.03.2012r. do 20.08.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 14/12 z dnia 28.03.2012r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 28.03.2012r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 14/12 z dnia 28.03.2012r. [pobierz]

---------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 01.01.2012r. do 27.03.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 189/11 z dnia 21.12.2011r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". "Zasady..." obowiązują od 01.01.2012r.

Pełny tekst "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 189/11 z dnia 21.12.2011r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 06.06.2011r. do 01.01.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 36/11 z dnia 06.06.2011r. została wprowadzona zmiana w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 20/11 z dnia 29.03.2011r.
Zmiana polega na wykreśleniu z § 9 pkt. 2 "Zasad..." słów: "lub przekazania środków".
Tekst jednolity "Zasad..." ze zmianami oraz z Uchwałą Nr 36/11 z dnia 06.06.2011r. [pobierz]
----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 29.03.2011r. do 05.06.2011r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 20/11 z dnia 29.03.2011r. została wprowadzona zmiana w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r. [pobierz uchwałę]

Tekst jednolity "Zasad..." ze zmianami  [pobierz]
--------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 28.03.2011r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" [pobierz uchwałę]

Tekst jednolity "Zasad..."  [pobierz]

Nowe "Zasady..." wchodzą w życie z dniem 01.01.2011r., za wyjątkiem § 13, który wchodzi w życie z dniem 01.07.2011r.
Dotychczasowe "Zasady..." (zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 5/10 z dnia 03.02.2010r.) tracą moc obowiązującą z dniem 31.12.2010r. za wyjątkiem przepisów § 14, który traci moc obowiązującą z dniem 30.06.2011r., przy czym przepisy ww. "Zasad..." stosuje się do spraw wszczętych do dnia 31.12.2010r.
-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2010r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 5/10 z dnia 03.02.2010r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl