Zasady udzielania pomocy ze środków WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 62/14 z dnia 24.06.2014r. wprowadziła zmiany w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie” przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. Zmiany obowiązują od 24.06.2014r.

Zmiany w „Zasadach…”:

1. W § 8 po ust. 11 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:
„12. W szczególnie uzasadnianych przypadkach Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o odstąpieniu od uregulowań przyjętych w niniejszych Zasadach”.

2. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz udziela pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dotacją rozwojową dla projektu”.

3. § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dopuszcza się możliwość udzielania pożyczek na przygotowanie: studiów, projektów, dokumentacji i wniosków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przewidzianych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % kosztu kwalifikowanego tych opracowań”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". 
"Zasady..." obowiązują od 01.01.2014r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełny tekst "Zasad..." ze zmianami z 24.06.2014r. (zaznaczone na czerowo)

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Niniejszy dokument określa zasady i warunki udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwanego dalej ”Funduszem”, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), zwanej dalej „Ustawą”, z uwzględnieniem przepisów prawa Unii Europejskiej oraz przepisów odrębnych.

§ 2.
Słowniczek pojęć:
1) Beneficjent – podmiot, który zawarł umowę z Funduszem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
2) Fundusz/WFOŚiGW w Warszawie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
3) Jednostka samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo;
4) Koszt całkowity zadania – suma kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych zadania;
5) Koszt niekwalifikowany – koszt zadania, którego poniesienie związane jest z realizacją zadania, niemożliwy do sfinansowania ze środków Funduszu;
6) Koszty kwalifikowane – suma kosztów zadania, niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego, określonych dla poszczególnych zadań w programach i konkursach oraz w „Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie kwalifikacja kosztów” ustalonych przez Zarząd Funduszu. W przypadku projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej stosuje się obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach poszczególnych programów, zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przy czym zastrzega się możliwość indywidualnego określania przez Zarząd rodzajów kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW w Warszawie;
7) Lista przedsięwzięć priorytetowych – lista przedsięwzięć priorytetowych na dany rok kalendarzowy zatwierdzana przez Radę Nadzorczą;
8) Pożyczka pomostowa – pożyczka udzielana w celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które otrzymały wsparcie z innych źródeł finansowania, przeznaczona na pokrycie zobowiązań finansowych wymagalnych, do momentu otrzymania przez beneficjenta ww. środków;
9) Promesa – pisemne zobowiązanie Funduszu względem wnioskodawcy do dofinansowania wnioskowanego zadania;
10) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
11) S.r.w. - stopa redyskonta weksli ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej;
12) Udział własny – środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, którymi dysponuje wnioskodawca, za wyjątkiem środków pochodzących z WFOŚiGW w Warszawie;
13) Wnioskodawca – podmiot składający w WFOŚiGW w Warszawie wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wskazanych w Ustawie;
14) Wskaźnik G – wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, określony w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.);
15) Wskaźnik P – wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, określony w ustawie z dnia13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
16) Zadanie -  zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
17) Zarząd – Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
18) Regulamin wsparcia – „Regulamin wsparcia finansowego WFOŚiGW w Warszawie do kredytów udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska”.

§ 3.
Udzielając pomocy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Fundusz kieruje się Polityką Ekologiczną Państwa, Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, Strategią Województwa Mazowieckiego, Strategią działania WFOŚiGW w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, kryteriami wyboru i oceny przedsięwzięć, listą przedsięwzięć priorytetowych Funduszu, wielkością efektu ekologicznego oraz niniejszymi Zasadami.

§ 4.
1. Środki finansowe Funduszu są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).
2. W przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), wnioskodawca składa oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy zadania oraz dostawcy dóbr i usług zgodnie z przepisami wskazanej ustawy.
3. W stosunku do podmiotów  nie zobowiązanych do stosowania przepisów  ustawy, o której mowa w ust. 2, korzystających ze środków Funduszu Zarząd może nałożyć obowiązek wyboru wykonawców zadania lub dostawców dóbr i usług stosując zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,   określając to w regulaminie konkursu lub programu, na mocy którego wnioskodawca otrzyma dofinansowanie.
4. Zarząd może zobowiązać beneficjenta do upubliczniania informacji o otrzymanym dofinansowaniu.

§ 5.
Udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej następuje z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej i krajowych, z zachowaniem procedury określonej w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

§ 6.
1. Pomoc finansowa ze środków Funduszu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wskazane w Ustawie jest udzielana w formie:
1) oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek pomostowych przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
2) dotacji, w tym:
a) dotacji na podstawie niniejszych Zasad,
b) dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na podstawie Regulaminu wsparcia,
c) dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych na podstawie Regulaminu wsparcia,
d) dopłat do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji;
3) przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych;
4) nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.
2. Podstawową formę pomocy finansowej ze środków Funduszu stanowią oprocentowane pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach.
3. Fundusz może udzielać pomocy finansowej na to samo zadanie w różnych formach, o których mowa w ust. 1, na podstawie oddzielnych umów.
4. Fundusz może udzielić promesy na dofinansowanie zadań planowanych do objęcia pomocą.

§ 7.
1. Podstawowymi formami naboru wniosków o udzielenie dofinansowania w formie pożyczek i dotacji są programy i konkursy, prowadzone w trybie otwartym i zamkniętym.
2. Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest na realizację zadań, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, po rozpatrzeniu kompletnego wniosku złożonego na ustalonych przez Zarząd formularzach.
3. W przypadku przedsięwzięć, których zakres przedmiotowy uniemożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach dostępnych programów lub konkursów, Zarząd rozpatruje wniosek o dofinansowanie w trybie indywidualnym kierując się efektywnością ekonomiczną i ekologiczną, stosując niniejsze Zasady oraz „Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie kwalifikacja kosztów”.
4. Regulaminy programów i konkursów określają między innymi: szczegółowe zasady udzielania dofinansowania, kryteria wyboru i oceny przedsięwzięć, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, sposób postępowania z wnioskiem; przygotowywane są przez Zarząd i zatwierdzane zgodnie z ust. 11 w zakresie zasad i warunków dofinansowania przez Radę Nadzorczą.
5. Form naborów określonych w ust. 1 nie stosuje się w przypadku dofinansowania udzielonego w formie określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b-d oraz pkt 3 i 4.
6. Dofinansowanie może być przyznane, o ile wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stanowiących dochody Funduszu, a także gdy wywiązuje się z innych zobowiązań względem Funduszu.
7. Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat.
8. Fundusz udziela pomocy finansowej po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów, z których wynika zapewnienie zbilansowania kosztów realizacji zadania.
9. Decyzje w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków Funduszu podejmuje Zarząd w formie uchwały, z zastrzeżeniem ust. 11.
10. Z zastrzeżeniem ust. 11, Zarząd podejmuje decyzje o zakończeniu lub wznowieniu naboru wniosków w ramach wolnych środków, uzyskanych w związku z realizacją ogłoszonych programów i konkursów.
11. Wnioski Zarządu w sprawie udzielenia pożyczki lub dotacji oraz programy i konkursy, których odpowiednio wartość jednostkowa lub alokacja przekracza 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim, zatwierdza Rada Nadzorcza.
12. O decyzji właściwego organu Funduszu Wnioskodawca jest informowany pisemnie w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty jej podjęcia. Decyzje odmowne  wymagają uzasadnienia.
13. Od decyzji, o której mowa w ust. 12, w uzasadnionych przypadkach, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania z Funduszu pisemnej informacji, Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku do właściwego organu Funduszu o powtórne rozpatrzenie sprawy. Prawo to przysługuje jednorazowo w toku całego postępowania. Złożony wniosek wymaga uzasadnienia. Wniosek złożony po upływie 14 dni od daty doręczenia Wnioskodawcy pisemnej informacji pozostawia się bez rozpatrzenia.
14. Postanowienia ust. 9  i ust. 11 stosuje się odpowiednio do udzielania promes.

§ 8.
1. Fundusz udziela pożyczek i dotacji oraz przekazuje środki na podstawie umów cywilno – prawnych.
2. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga decyzji Zarządu Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3. Zarząd może określić w drodze uchwały inny sposób dokonywania zmian w zawartych umowach.
3. Zmiany w zakresie efektu ekologicznego lub rzeczowego zadania oraz zwiększenie kwoty dofinansowania, w sytuacji gdy o powyższym decydowała Rada Nadzorcza, wymagają zatwierdzenia przez Radę, w formie uchwały.
4. Wypłata pożyczki i dotacji odbywa się po przedłożeniu przez beneficjenta dokumentów finansowych, potwierdzających koszty realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik do umowy i zaakceptowaniu ich przez Fundusz oraz po udokumentowaniu wydatkowania środków własnych w wysokości co najmniej 10 % kosztu kwalifikowanego zadania, jeśli ich udział był planowany. Udokumentowanie 10 % kosztów nie jest wymagane w przypadku, gdy środki Funduszu stanowią więcej niż 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.
5. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie raty pożyczki lub dotacji przed udokumentowaniem przez beneficjenta wydatkowania środków własnych w wysokości co najmniej 10 % kosztu kwalifikowanego zadania.
6. Zarząd może uznać koszty zadania poniesione przez wnioskodawcę w okresie do 24 miesięcy przed dniem złożenia w Funduszu wniosku o dofinansowanie - jako wydatkowane środki własne. Nie dotyczy to zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w przypadku których stosuje się zasady określone w programach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
7. W uzasadnionych przypadkach, w tym przewidzianych w ust. 9, w razie potrzeby dokonania przez beneficjenta przedpłat, część dofinansowania może być przekazana przed przedłożeniem dokumentów, o których mowa w ust. 4, przy czym zasady wypłaty środków zostaną ustalone indywidualnie przez Zarząd.
8. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez wnioskodawcę, powstałych po dniu podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu pożyczki, dotacji lub przekazania środków na dofinansowanie działań wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, opracowanym przez wnioskodawcę i zaakceptowanym przez Fundusz. Dopuszcza się możliwość objęcia dofinansowaniem przez Fundusz kosztów powstałych po dniu podjęcia przez odpowiedni organ Funduszu decyzji o udzieleniu promesy, jak też i będącego wynikiem porozumień oraz innych zobowiązań przyjętych przez Fundusz.
9. W przypadku realizacji zadań polegających na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz skutków poważnych awarii, gdy brak jest możliwości ustalenia sprawcy lub gdy egzekucja wobec sprawcy okazała się bezskuteczna, w rozliczeniu zadania mogą być uwzględnione faktury wystawione przed datą podjęcia uchwały o dofinansowaniu.
10. Fundusz ma prawo do kontroli zadań/przedsięwzięć na każdym etapie ich realizacji.
11. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe odbywa się poprzez przekazywanie środków tym jednostkom, zgodnie z Ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, a w szczególności przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479).
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o odstąpieniu od uregulowań przyjętych w niniejszych Zasadach.

Rozdział II
Zasady przyznawania pożyczek

§ 9.
1. Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu na realizację zadań  o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia, w przypadku udzielania pożyczki lub jej łączenia z innymi formami dofinansowania wskazanymi w § 6 ust. 1, wynosi do 100 % kosztu kwalifikowanego zadania.
2. Szczegółowe i dodatkowe warunki przyznawania pożyczek mogą być określone w poszczególnych programach i konkursach.
3. Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.), a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego od zdolności do zaciągania zobowiązań wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych wyrażonej w formie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie przez wnioskodawcę jej spłaty w formach zaakceptowanych przez Zarząd. Ustalając formę zabezpieczenia Fundusz bierze pod uwagę status beneficjenta oraz rodzaj realizowanego zadania.
5. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada zdolności kredytowej, Fundusz może udzielić pożyczki pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio przy udzieleniu pożyczek dla nowoutworzonych podmiotów. 

§ 10.
1. Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej.
2.  Oprocentowanie pożyczek ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3 – 6, dla:
1)  podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym;
2)  podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej - w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej  niż 3,5 % w stosunku rocznym;
3)  jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych – w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 2,5 % w stosunku rocznym.
3. Dla gmin i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż  550 – oprocentowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym.
4. Dla powiatów i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki - nie większej niż 75 – oprocentowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym.
5. Dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.) oraz dla zadań z zakresu edukacji ekologicznej oprocentowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym.
6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wnioskodawcy lub gdy intensywność udzielonej pomocy publicznej przekracza dopuszczalne poziomy, Zarząd może ustalić inne niż wskazane w ust. 2 oprocentowanie pożyczek, biorąc pod uwagę wielkość efektu ekologicznego przewidzianego do osiągnięcia oraz efektywność ekonomiczną zadania. Ustalone przez Zarząd oprocentowanie nie może być niższe niż 1,5 % w stosunku rocznym.

§ 11.
1. Pożyczka może być udzielona na okres 10 lat, liczonych od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, w uzasadnionych przypadkach na wniosek wnioskodawcy Zarząd może okres ten wydłużyć do 15 lat.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, na wniosek beneficjenta Zarząd może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki do 12 miesięcy, liczonej od daty postawienia środków do dyspozycji beneficjenta.
3. W przypadku beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego, Zarząd może okres karencji wydłużyć do 24 miesięcy.
4. W przypadku udzielenia karencji okres spłaty pożyczki liczy się od momentu jej zakończenia.
5. W  sytuacji powstania opóźnień w spłacie rat kapitałowych pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek karnych liczonych jak odsetki od zaległości podatkowych.

§ 12.
1. Fundusz udziela pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dotacją rozwojową dla projektu.
2. Środki WFOŚiGW w Warszawie mogą być przeznaczone na finansowanie wkładu własnego, rozumianego zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych programów, oraz pozostałych kosztów kwalifikowanych nie podlegających refundacji ze środków Unii Europejskiej. 
3. W celu zapewnienia finansowania inwestycji Fundusz może udzielić pożyczki pomostowej przeznaczonej na okresowe sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, przeznaczonych do refundacji ze środków Unii Europejskiej, które podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty uzyskania refundacji przez beneficjenta.
4. Do pożyczek pomostowych nie stosuje się zapisów § 11 ust. 1 i 2.
5. Dopuszcza się możliwość udzielania pożyczek na przygotowanie: studiów, projektów, dokumentacji i wniosków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przewidzianych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % kosztu kwalifikowanego tych opracowań.
6. Przepisy niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio dla pożyczek przeznaczonych na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
7. Fundusz  rozpatruje w trybie indywidualnym, w ramach posiadanych środków, wnioski dotyczące zadań ujętych w projektach, które uzyskały potwierdzenie dofinansowania ze środków UE lub dla których WFOŚiGW w Warszawie jest Instytucją Wdrażającą, niezależnie od umieszczenia ich na Liście przedsięwzięć priorytetowych. Pożyczki, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, nie podlegają umorzeniu.

§ 13.
1. Pożyczki udzielone przez Fundusz mogą być częściowo umarzane z wyłączeniem pożyczek wskazanych w § 12.
2. Decyzje w sprawach warunków umorzenia pożyczki i wysokości umorzenia podejmuje Zarząd na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę: rodzaj zadania, efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia i rzeczowy oraz przepisy i dopuszczalne poziomy intensywności pomocy publicznej.
3. Dla zadań, na które została przyznana pożyczka i dotacja ze środków WFOŚiGW w Warszawie, wysokość umorzenia podlega zmniejszeniu o kwotę udzielonej dotacji.
4. W przypadku, gdy ustalona zgodnie z § 15 wysokość umorzenia przekracza wartość określoną w § 7 ust. 11, umorzenie zostanie określone indywidualnie dla zadania. Decyzję Zarządu w sprawie wysokości umorzenia zatwierdzi Rada Nadzorcza.
5. Umorzeniu podlega ostatnia /ostatnie/ rata/y spłaty pożyczki odpowiednio do przyznanej wysokości umorzenia, pomniejszone o ewentualne określone w § 16 kary za nieterminowe złożenie rozliczenia końcowego oraz za nieterminowe spłaty rat kapitałowych oraz należnych odsetek.
6. Z dniem umorzenia należności głównej umorzeniu ulegają również odsetki od umorzonej kwoty.
7. Pożyczki, których okres spłaty jest krótszy niż 2 lata, nie podlegają umorzeniu.
8. W przypadku odmowy umorzenia pożyczki lub umorzenia pożyczki w wysokości niższej niż wnioskowana, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia do Zarządu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Prawo to przysługuje jednorazowo w toku całego postępowania. Złożony wniosek wymaga uzasadnienia. Wniosek złożony po 14 dniach od daty doręczenia wnioskodawcy pisemnej informacji pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 14.
1. Niezbędne warunki częściowego umorzenia pożyczki stanowią:
1) wywiązanie się przez beneficjenta z warunków umowy wymaganych na dzień złożenia rozliczenia końcowego;
2) terminowe złożenie rozliczenia końcowego, z uwzględnieniem postanowień § 16 ust. 1;
3) wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochody Funduszu,
co potwierdzone jest w trakcie składania wniosku o udzielenie pożyczki i rozliczenia końcowego;
4) spełnienie wymogów prawa budowlanego w zakresie dopuszczenia do użytkowania obiektów powstałych w ramach zadania dofinansowanego ze środków Funduszu.

§ 15.
1. Poziom umorzenia dla poszczególnych zadań/dziedzin określają regulaminy programów i konkursów.
2. Maksymalny poziom umorzenia dla poszczególnych zadań/dziedzin nie może przekroczyć 40 % przyznanej pożyczki.

§ 16.
1. W sytuacji powstania opóźnień w przedłożeniu rozliczenia końcowego - wysokość kwoty przypadającej do umorzenia ulega zmniejszeniu odpowiednio o 0,5 % kwoty zaciągniętej pożyczki za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnień w spłacie rat kapitałowych i odsetek, wysokość kwoty przypadającej do umorzenia ulega następującemu zmniejszeniu:
1) w przypadku opóźnienia w spłacie rat kapitałowych – wysokość kwoty przypadającej do umorzenia ulega zmniejszeniu o 0,5 % kwoty wypłaconej pożyczki za każdy dzień opóźnienia;
2) w przypadku opóźnienia w spłacie odsetek – wysokość kwoty przypadającej do umorzenia ulega zmniejszeniu o kwotę odsetek, które wpłynęły na konto Funduszu po upływie terminu;
3) w przypadku opóźnienia w spłacie odsetek przekraczającego łącznie w okresie spłaty pożyczki 30 dni – umorzenie nie przysługuje.
3. W uzasadnionych przypadkach, kiedy różnica pomiędzy założonym w umowie efektem ekologicznym, a rzeczywiście osiągniętym jest mniejsza lub równa 10 % wskaźnika, opisanego w karcie efektu ekologicznego, Zarząd może uznać, iż efekt ekologiczny został osiągnięty i zatwierdzić rozliczenie końcowe.


Rozdział III
Zasady udzielania i rozliczania dotacji i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym

§ 17.
1. Fundusz udziela dotacji na podstawie niniejszych Zasad i przekazuje środki państwowym jednostkom budżetowym w wysokości:
1) do 50 % kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych (w tym zakupy inwestycyjne);
2) do 100 % kosztów kwalifikowanych proekologicznych zadań nieinwestycyjnych z zakresu: edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, opracowania opinii, ocen oraz badań naukowych, monitoringu środowiska i tworzenia systemów kontrolno-pomiarowych, likwidacji skutków oraz zapobiegania poważnym awariom, a także zadrzewień i zalesień wykonywanych w ramach programu zwiększenia lesistości kraju;
3) do 100 % kosztów kwalifikowanych na zadania z zakresu gromadzenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Dopuszcza się przyznanie dotacji i przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym przekraczających poziom określony w ust. 1 pkt 1 na:
1) zadania w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz;
2) zadania związane z powstawaniem oraz z likwidacją skutków poważnych awarii;
3) zapewnienie sprawności infrastruktury związanej z monitoringiem i kontrolą środowiska;
4) zapobieganie powstawaniu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz działania żywiołów;
5) zadania ujęte na Liście przedsięwzięć priorytetowych realizowane przez państwowe jednostki budżetowe.

§ 18.
1. W zakresie rozliczeń dotacji przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.
2. Do udzielenia dotacji oraz przekazywania środków jednostkom budżetowym w zakresie nie uregulowanym w niniejszym Rozdziale stosuje się odpowiednie zapisy dotyczące pożyczek chyba, że co innego stanowią przepisy ogólnie obowiązujące w tym zakresie.

Rozdział IV
Zasady udzielania dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału
kredytów bankowych

§ 19.
1. Fundusz dopłaca część bieżących odsetek od kredytu, stanowiącą różnicę między odsetkami należnymi z tytułu udzielenia preferencyjnego kredytu a odsetkami komercyjnymi, nie więcej niż 0,5 stopy redyskonta weksli.
2. Fundusz dokonuje częściowych spłat kapitału kredytów bankowych w wysokości do 30 % kwoty uzyskanego kredytu. Fundusz udziela pomocy finansowej w postaci dopłat do oprocentowania kredytów lub częściowych spłat kapitału kredytu na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, na wniosek beneficjenta lub banku, złożony na formularzu ustalonym przez Zarząd.
3. Dopłaty do kredytu, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane na okres nie dłuższy niż 10 lat.
4. Bank może udzielić 12-miesięcznej karencji w spłacie kredytu z dopłatą do odsetek / częściową spłatą kapitału ze środków Funduszu liczonej od daty postawienia środków do dyspozycji beneficjenta.
5. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmowana jest przez bank na własne ryzyko.
6. Szczegółowe zasady dotyczące finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie dotacji rozumianej jako dopłata do odsetek od kredytu uzyskanego w banku
lub częściowa spłata kapitału kredytu zawiera Regulamin wsparcia.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 20.
Zmiany niniejszych Zasad nie powodują zmiany warunków umów zawartych przed ich wejściem w życie.

§ 21.
W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami zastosowanie mają szczegółowe regulacje ujęte w dokumentach  przyjętych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

§ 22.
Do uchwał w sprawie warunków udzielenia dofinansowania zadania oraz do postanowień umów zawieranych na ich podstawie, a także zmian tych warunków i postanowień, stosuje się regulacje obowiązujące w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.

§ 23.
Wykaz kosztów kwalifikowanych w ramach określonych dziedzin w „Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie kwalifikacja kosztów” oraz w regulaminach konkursów i programów ustala Zarząd.

§ 24.
Do dofinansowania zadań w ramach programów, na które Fundusz uzyskuje środki na podstawie umów cywilno-prawnych mogą być stosowane odrębne zasady w zakresie udzielania pożyczek, dotacji i przekazania środków, wynikające z tych umów.

§ 25.
Uchwała Rady Nadzorczej lub Zarządu w sprawie udzielenia dofinansowania traci moc wiążącą, o ile  umowa pomiędzy Funduszem a beneficjentem nie zostanie zawarta w terminie 4 miesięcy od daty  podjęcia uchwały.

§ 26.
1. Terminy naboru wniosków o dofinansowanie realizacji zadań na kolejny rok ustala i ogłasza  Zarząd nie później niż do końca roku poprzedzającego rok składania wniosków.
2. Zarząd może wyznaczać dodatkowe terminy naboru wniosków w ramach programów lub konkursów ogłoszonych w trybie określonym w ust. 1. Zarząd ustala terminy, w tym dodatkowe terminy, naboru wniosków w ramach programów lub konkursów ogłaszanych w roku, w którym udzielane jest dofinansowanie.

§ 27.
Do zadań, na realizację których Fundusz udzielił dofinansowania przed dniem wejścia w życie niniejszych Zasad, stosuje się Zasady, którymi zostały one objęte, tj.:
1) Dla umów pożyczek, dotacji i  przekazania środków zawartych przed dniem 01.01.2011r. stosuje się Zasady obowiązujące na dzień 31.12.2010r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/10 z dnia 03.02.2010r.,
2) Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych w okresie 01.01.2011r. -  31.12.2011r. stosuje się Zasady z dnia 20.12.2010r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r., z późniejszymi ich zmianami,
3) Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2012r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 189/11 z dnia 21.12.2011r., wraz z późniejszymi ich zmianami.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie":

---------------------------------------------

"Zasady..." obowiązyjące od 18.01.2013r. do 31.12.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 4/13 z dnia 18.01.2013r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 18.01.2013r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 4/13 z dnia 18.01.2013r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 21.08.2012r. do 17.01.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 82/12 z dnia 21.08.2012r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 21.08.2012r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 82/12 z dnia 21.08.2012r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 27.03.2012r. do 20.08.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 14/12 z dnia 28.03.2012r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 28.03.2012r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 14/12 z dnia 28.03.2012r. [pobierz]

---------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 01.01.2012r. do 27.03.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 189/11 z dnia 21.12.2011r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". "Zasady..." obowiązują od 01.01.2012r.

Pełny tekst "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 189/11 z dnia 21.12.2011r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 06.06.2011r. do 01.01.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 36/11 z dnia 06.06.2011r. została wprowadzona zmiana w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 20/11 z dnia 29.03.2011r.
Zmiana polega na wykreśleniu z § 9 pkt. 2 "Zasad..." słów: "lub przekazania środków".
Tekst jednolity "Zasad..." ze zmianami oraz z Uchwałą Nr 36/11 z dnia 06.06.2011r. [pobierz]
----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 29.03.2011r. do 05.06.2011r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 20/11 z dnia 29.03.2011r. została wprowadzona zmiana w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r. [pobierz uchwałę]

Tekst jednolity "Zasad..." ze zmianami  [pobierz]
--------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 28.03.2011r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" [pobierz uchwałę]

Tekst jednolity "Zasad..."  [pobierz]

Nowe "Zasady..." wchodzą w życie z dniem 01.01.2011r., za wyjątkiem § 13, który wchodzi w życie z dniem 01.07.2011r.
Dotychczasowe "Zasady..." (zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 5/10 z dnia 03.02.2010r.) tracą moc obowiązującą z dniem 31.12.2010r. za wyjątkiem przepisów § 14, który traci moc obowiązującą z dniem 30.06.2011r., przy czym przepisy ww. "Zasad..." stosuje się do spraw wszczętych do dnia 31.12.2010r.
-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2010r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 5/10 z dnia 03.02.2010r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl