4cdZEk6fwX1YUV/GCLSqsgUYW6nVuJcrQypHwTJwhCa4aDMfNSUwSElpqMymA4gdVWrx29uzok03RNukgxEgnRil25o2XS/mWEYP4BijfLqtcm6eBQnyNzitSD6dpOB73sjAx+UOK5AdFutt2xiH55AWOPUdfY17bR4zokcyAj7lNVbr/i3wtwVbjjOMbE79Rf3QOg1DHWKXNLw0WD696fsnhPLP+SVYQo5XuGGcl3n+vjoGcMDd6RHfWiMzvzA2iTzttXJwkcTVw7HEYhyCtxVGnzgC+9KayUUYlxo1UryG0/IfmQlJU9wd/GY4EMGay8DDm3+LihxIgVvF31VtdVAMphT5e+akb9inYdEW5s+vfSW2YKar3rU4v3fTnY/xBRtQieHiwHEj8CKpeTK4spldR0Tl3aerV3aFqMTvcEImWlBBczj34535fTbAbvKIvFd+2Vn5FdIO9j3j4dMelSIfaj1iFyKTmuh2+ZciT9LAtAVpWOsNCNKsrysarED/7hV1mKYbghkvN2cqOK/CSpFlAMRzHujlkH1hNL7eRhZnnknNqPk9wwVeayXxDfUc487XIrQit136LJ8R0ALMKLMdtTinGT5t+cgPE1XkhYaDpWMLRKkFFY1p0u20ap3tfR/JHk83YMydmqkt8g2Mcv58oilwi3LH6yvlZ38FYsZl67ZCEFqf8EaRdIOHYXIFPp7uH22XXogNxj66xC8nrLZ5Gey4BbF87afZMd2gqgfkgb7n14BguXpbMXEpkoTtya0tsKepb5LKkhyWJbPScmjRrwhmDLuzqAXUWXWjTbEdtUwKhdom64jfI4EcD74sQNOymL6YPYK45+XogCKgWp4OOGr9Zzw/KvodeS96UT+D0ySKiche7w5zIWYxY6E793kSCbje7ni0jUn7b7aYFWVHAph9dB4003ZCUt+BlJwEzfYlkm/FAOReYRWR0TFVK4cqU3aqfDACvEORLnVTpg==UKHAwklGIufpJKDLRQlhGhOliohXFbdQJ0UntkmKJlodzj1c2PNiO8KOxD/HZ6prTFwvXmDJTSF6B3ULoAAgH4qaKQfx0j9eB6U7G3+3Qj4tNl0MGFV5xIbi8R78mXfaQY55inHS/s3Re7Eg9YKtAC4L6p5M55RUs8K9O75Dh9Ls9HS7Lln2rXkQ4sAsnXtiroad0o8wGw2UgOU8sD963ojy+cA6YQg8s2pSmLSbkehB3is0EPFaiP42HCmZoFYrClfRQji9wPHX7CT9HJO9LMOGCMFQUVDsZijqNcT1/bA5mHpEhF9m5wtr+DFEV2go/Te1Z5g17twqrTuu34W168SNHRLYzvAyO7xv+KB5OGOxFnyANHGItN3wWmVCLxD8ldrXAs9A8MXBAxHSKD8e/mbCN/xwl7U0cgqF4fQxtV7Lj0TjwFjaJGEY8qzKaP+12ytW4Dr2ioASvRAujDzCIpLVrc5oBg89neHUy9jZgmvflhTRiK9QBELOPuK3RwlhNfIkJ2A8NnQ7+/ZBI7Lf0JdM6Qw/OtuIMD/HFeCLmAjoPCehcErQK7IhDb3Q7S299qsdTTkgkzbJEYPlEzoIp3xp/7dOvMvSGiwFFUL73BCYPiL105D2OzswpPWNXZAZ/cRZSKqkp6ScqdXZqvXUBTBgmYNMuEmfyJpJqvDlOAXL+WefKGW9gGClE+bhPzB0uaR2iQYOM224Ixl19IyuaP6/KVxsUVO9Usu/56lTdFCP75IhfrneG3vjEdDuaaS8adFKO9Xr8xNXGIsyVq3g+fv/lm7XrcNxQ73RI0PQS1lqrP1u9rYJWqYqLHiTPr/ysOmQLcesTtQaeTWldkFOpGs0bK7rJPs3RrrI6lTOA3Ug3FDGYJ+WINsyVD0JXlVUGmEEqDj5XGEWvmEZPBxkURVsMunTK7QRdDVHyrn0Y5HugD/Zl9KHTt8rflsOYEHf2W0qF4yeDmFDfmJCPbOtS+ihQUMFA+3mBvu8k2e/JDy+puCcJWtkjiwNeK7gcFfG7VLY9fqtT3AOo7uo9AXInboCwe6MchGVDWHruIfSuHNEaWGL9XJ06qKDQ2/7hPGt6PCkmVKcqAssANPOzfNQdTSb/tFqDWoHBRRiB3IXPW6Rz/Br4xOQ0mQ2E7tO3tKX4FY0rKkjoflbZ2lzx94icAibEUDUS/CnVcsDSuXwFS1I75VKZxleoSF5dKztODAuYokBicZ4KgKLiddctkmYXTQkNymwbIBbLsYMT0kdcBE5kiEK5EB0LIKL//TeNtUoBTkMW/ujZp5sOk+8AwzaQgqunz8unnhtkFa5HGKk1FM=

Źródła prawa PP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wybrane akty prawa europejskiego dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej

 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1)

UOIG

 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z dnia 26.4.2012, str. 8)
 • Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11.01.2012 r., str. 3)

Pomoc de minimis

 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9)

Pomoc regionalna

 • Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.07.2013 r., str. 1)
 • Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z dnia 20.05.2003 r., str. 36)

Wybrane akty prawa polskiego dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

Mapa pomocy regionalnej

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402 z późn. zm.)

Zaświadczenia o pomocy de minimis

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.)

Informacje

- przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – załącznik nr 1 (druk z 2014 r.)

- przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – załącznik nr 2 (druk z 2014 r.)

- przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)

- przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.)

EDB

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194 poz. 1983 z późn. zm.)

Pomoc publiczna w ochronie środowiska – przepisy szczególne

 • Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 200, z 28.06.2014 r., str. 1)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2014 r., poz. 908)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl