1. The drug works only when there is actually sexual stimulation as well as enjoyment. Permit's where to buy cialis look at the very most well-known organic erectile problems remedies. They tried to appear whether the reason was actually any kind of underlying health problem. Plus its offered online and many places along with have a default delivery alternative of following day shipping which will allow humans to not simply spare a lot of funds yet additionally be actually supplied your product promptly, properly and also comfortably!.

UWAGA - zmiany systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska od 2013 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Z dniem 1 stycznia 2013r. nastąpiła zmiana systemu naliczania opłat z półrocznego na roczny w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej „Poś”, w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286, 287 i 289 Poś, podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów, jednocześnie składając marszałkowi województwa „Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy, począwszy od 2013 roku, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

W związku z powyższym, wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 rok należy przesyłać marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca 2014r., pamiętając o zwolnieniu z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska w przypadku, gdy ich wysokość nie przekroczy kwoty 800 zł.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 25 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, zaległe opłaty oraz wykazy dotyczące korzystania ze środowiska za okresy wcześniejsze tj. do II półrocza 2012r. włącznie, należy naliczać i sporządzać w sposób dotychczasowy, czyli w systemie półrocznym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl