Oferta programowa Funduszu na 2017 rok

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do korzystania ze środków finansowych na realizację różnorodnych działań prośrodowiskowych w ramach 20 programów i 1 konkursu.
Oferta programowa Funduszu na 2017 rok obejmuje siedem dziedzin środowiskowych, tj. ochronę wód (OW), gospodarkę wodną (GW), ochronę powietrza (OA), ochronę ziemi (OZ), edukację ekologiczną (EE), ochronę przyrody (OP) i nadzwyczajne zagrożenia (NZ). Wzorem lat ubiegłych, oferta skierowana jest do trzech grup wnioskodawców - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST), osób fizycznych i do tzw. pozostałych wnioskodawców.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie otwartym. Dokumenty można składać od 9 stycznia br. Ich przyjmowanie będzie trwało do wyczerpania pieniędzy w danym programie, ale nie później niż do 29 września br. Wyjątkiem jest program 2017-NZ-21 z dziedziny nadzwyczajne zagrożenia, gdzie nabór zostanie uruchomiony 23 stycznia br. oraz konkurs z edukacji ekologicznej, dla którego termin składania wniosków jest ściśle określony, tj. od 9 do 20 stycznia br.
Dokumenty dotyczące programów i konkursu dostępne są w zakładce Programy 2017 i Konkursy 2017.

Zapraszamy do współpracy.

OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH ZWIĄZKÓW
Programy:
OW-1 Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód
GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi
GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody
GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi
GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej
OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni
OA-9 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
OA-10 Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej
OA-11 Modernizacja oświetlenia elektrycznego
OZ-12 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego
OZ-13 Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk
OZ-14 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego
EE-16 Organizacja szkolenia, warsztatu, konferencji, seminarium w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody
EE-17 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej
OP-18 Zadania z zakresu ochrony przyrody
OP-19 Wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
OP-20 Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego
NZ-21 Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego

Konkurs:
EE-15 Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii

OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Program:
OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła

OFERTA DLA TZW. POZOSTAŁYCH WNIOSKODAWCÓW

Programy:
OW-1 Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód
GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi
GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody
GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi
GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej
OA-9 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
OA-10 Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej
OA-11 Modernizacja oświetlenia elektrycznego
OZ-12 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego
OZ-13 Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk
OZ-14 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego
EE-16 Organizacja szkolenia, warsztatu, konferencji, seminarium w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody
EE-17 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej
OP-18 Zadania z zakresu ochrony przyrody
NZ-21 Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego

Konkurs:
EE-15 Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl