9 stycznia br. - rozpoczęcie naboru wniosków w WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w 2017 r. Wnioski można składać w ramach 19 programów i 1 konkursu.
Nabór prowadzony jest w trybie otwartym. Dokumenty można składać od 9 stycznia br. Ich przyjmowanie będzie trwało do wyczerpania pieniędzy w danym programie, ale nie później niż do 29 września br. Wyjątkiem jest konkurs z edukacji ekologicznej EE-15 pn. „Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii”, dla którego termin składania wniosków jest ściśle określony, tj. od 9 do 20 stycznia br.
Wzorem lat ubiegłych, oferta skierowana jest do trzech grup wnioskodawców - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST), osób fizycznych i do tzw. pozostałych wnioskodawców.

Od 9 stycznia br. wnioski można składać w ramach następujących programów:
Dziedzina: Ochrona wód
OW-1 Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód
Dziedzina: Gospodarka wodna
GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi
GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody
GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi
GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej
Dziedzina: Ochrona powietrza
OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła
OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni
OA-9 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
OA-10 Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej
OA-11 Modernizacja oświetlenia elektrycznego
Dziedzina: Ochrona ziemi
OZ-12 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego
OZ-13 Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk
OZ-14 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego
Dziedzina: Edukacja ekologiczna
EE-16 Organizacja szkolenia, warsztatu, konferencji, seminarium w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody
EE-17 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej
Dziedzina: Ochrona przyrody
OP-18 Zadania z zakresu ochrony przyrody
OP-19 Wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
OP-20 Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego

Dokumenty dotyczące programów i konkursu dostępne są w zakładce Programy 2017 i Konkursy 2017.

Zapraszamy do współpracy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl