Trwa nabór wniosków na zadania z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

WFOŚiGW w Warszawie zaprasza do składania wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej.
Dla zainteresowanych m.in. budową lub modernizacją istniejących oczyszczalni ścieków, budową nowych i przebudową istniejących sieci kanalizacyjnych oraz budową podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej i innych zadań z tego zakresu - Fundusz przygotował dwa programy:

  • 2017-OW-1 pn. Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
  • 2017-OW-2 pn. Zadania z zakresu ochrony wód.

W zakresie gospodarki wodnej wnioskodawcy mogą składać dokumenty w ramach czterech programów:

  • 2017-GW-3 pn. Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi;
  • 2017-GW-4 pn. Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody;
  • 2017-GW-5 pn. Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi;
  • 2017-GW-6 pn. Zadania z zakresu gospodarki wodnej.

Zakres dofinansowania ww. programów obejmuje m.in.: budowę nowych, rozbudowę i remont stacji wodociągowych, hydroforni, zbiorników wyrównawczych oraz ujęć wody; budowę nowych i przebudowę istniejących sieci wodociągowych; budowę, przebudowę, remont stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody; a także budowę, przebudowę i remont budowli hydrotechnicznych i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.

Nabór wniosków trwa do wyczerpania pieniędzy w danym programie, ale nie później niż do 29 września br. Dokumenty dotyczące programów dostępne są na stronie www.wfosigw.pl w zakładce Obsługa beneficjentów/Programy/Programy 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl