Przypominamy, że w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trwa nabór wniosków na „Zadania z zakresu ochrony wód”

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

O dofinansowanie w ramach „Zadania z zakresu ochrony wód” można się ubiegać w firmie preferencyjnej pożyczki - do 100% kosztów kwalifikowanych bądź w formie tzw. pożyczki pomostowej czyli pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Fundusz dopuszcza możliwość łączenia dofinansowania na to samo zadanie w dwóch opisanych wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Beneficjentami programu mogą być:
1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
3. pozostałe osoby prawne;
4. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

W ramach ogłoszonego programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
1. budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków i podczyszczalni ścieków,
2. budowa sieci kanalizacyjnych,
3. budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej (odcinki od budynku,
4. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (posiadających certyfikat zgodności
z normą PN-EN 12566-3+A2:2013),
5. inwestycje związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych,
6. zakup samochodów lub pojazdów do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji, wozów asenizacyjnych, koparko-ładowarek wykorzystywanych w procesach technologicznych oczyszczalni,
7. budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej,
w zakresie, który służy ochronie wód,
8. ewentualnie inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony wód.


 Warunki dofinansowania:
1. oprocentowanie pożyczek dla:
     a) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków – w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem: dla gmin o wartości wskaźnika G dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 800 – oprocentowanie         wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0% w stosunku rocznym; dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 115 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0% w stosunku rocznym;
     b) podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jst – w wysokości 1,0 s.r.w., nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym;
     c) pozostałych osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym.
2. okres spłaty - do 10 lat, na wniosek wnioskodawcy, Fundusz może okres ten wydłużyć do 15 lat;
3. karencja – do 24 miesięcy,
4. umorzenie:
     a) do 20% wypłaconej kwoty pożyczki:
        ● dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok podjęcia uchwały o umorzeniu – nie większej niż 1000 ;
        ● dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok podjęcia uchwały o umorzeniu – nie większej niż 115.
     b) do 10% - dla pozostałych beneficjentów.Szczegółowe informacje w linku (otwórz)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl