Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mieszkańcy Wyszkowa będą mieli m.in. kanalizację sanitarną w ul. Stefana Okrzei oraz na osiedlu Zakręzie.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

8 maja 2019 roku Anna Król Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  podpisała aneks  do umowy pożyczki na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei oraz na osiedlu Zakręzie w Wyszkowie”.
 


 

Prezes Zarządu WFOŚiGW Anna Król, Grzegorz Nowosielski- burmistrz Wyszkowa oraz Dariusz Korczakowski- skarbnik Wyszkowa podpisują aneks

                    
 

 


 

W ramach zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2099,98 mb, w tym:

- kanalizacja grawitacyjna Ø300 mm o długości  356,5 mb,

- kanalizacja grawitacyjna Ø250 mm o długości  133,64 mb,

- kanalizacja grawitacyjna Ø200 mm o długości  875,41 mb,

- kanalizacja grawitacyjna Ø160 mm o długości  387,1 mb

- kanalizacja ciśnieniowa Ø110 mm o długości 347,33 mb.

Ponadto w ramach zadania wybudowana została sieciowa przepompownia ścieków.

Realizacja inwestycji umożliwi odbiór ścieków bytowych z 61 budynków. Na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego podłączonych zostanie 16 budynków. Wnioskodawca oszacował, iż liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków na dzień efektu ekologicznego wyniesie 39 mieszkańców. Odbiornikiem ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w Rybieńku Starym.

Przedmiotowa inwestycja, której koszt całkowity wyniósł 1.386.981,31 zł, została wsparta ze środków Funduszu pożyczką w wysokości 1.296.497,01 zł.

Oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,9 stopy redyskonta weksli ustalanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie może być niższe niż 1,5% w stosunku rocznym. Pożyczka zostanie spłacona w 23 ratach w latach 2019-2024.

Pożyczkobiorca będzie mógł ubiegać się o częściowe umorzenie w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie” oraz Programie w ramach którego został złożony wniosek o dofinansowanie.

Ale to  nie jedyne wsparcie udzielane przez WFOŚiGW w Warszawie mieszkańcom powiatu wyszkowskiego. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło kilka wniosków z tego regionu Mazowsza na „Usuwanie  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” i są już zatwierdzone przez Zarząd Funduszu.  Mieszkańcy gmin, które złożyły wnioski będą mogli dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie za darmo zutylizować azbest .

Gmina Wyszków  złożyła również wniosek o pomoc finansową do WFOŚiGW w Warszawie na  budowę ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej przy Przedszkolu nr 2 w Wyszkowie. Celem tego zadania jest realizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze wszystkich przedszkoli publicznych w Wyszkowie poprzez zakup 12 elementów infrastruktury terenowej.


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl