Wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na Mazowszu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przypomina, że do piątku 14 czerwca 2019r. trwa nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

- Jednym z naszych priorytetów jest poprawa warunków funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej dlatego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oferuje wsparcie finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego
w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu pływającego- informuje Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król. Formą dofinansowania w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Nowy średni samochód ratowniczo- gaśniczy zakupiony dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie dla OSP Lipie

Jednocześnie informujemy, że w poniedziałek  17 czerwca 2019r.  rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w ramach programu pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”. Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania.  W ramach przedmiotowego programu można uzyskać dofinansowanie
w formie dotacji oraz pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie w różnych opisanych wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów,
z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania  ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wspiera Ochotniczą Straż Pożarną na Mazowszu przekazując wsparcie finansowe na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu.  W ciągu ostatnich kilku lat w sumie przekazaliśmy  blisko 40 milionów złotych bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz ponad 7 milionów złotych w formie pożyczki. Dzięki temu zakupiono  około  200 samochodów ratowniczo – gaśniczych różnego typu dla Mazowieckich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych. - mówi Prezes WFOŚiGW w Warszawie Anna Król.

Szczegóły dotyczące obu Programów oraz potrzebne dokumenty znajdą Państwo w poniższych linkach:

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2019/PW/NZ1

„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2019/PW/NZ2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl