Ważne informacje dla beneficjentów Programu Czyste Powietrze, którzy złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

WFOŚiGW w Warszawie uprzejmie informuje, że w Programie Czyste Powietrze zostały wprowadzone zmiany polegające na  usunięciu ograniczenia w finansowaniu kotłów na biomasę od 1 lipca 2019 r. w sytuacji, gdy Wnioskodawca ma możliwość podłączenia do sieci gazowej (Program priorytetowy – pkt 6.7, lit. C, podpunkt VII).

Poniżej w tabeli pokazujemy wycinek z zapisów Programu jaki był przed zmianą  i jak będzie wyglądał po zmianach:

Treść przed zmianą

Treść po zmianie

Komentarz

6. Koszty kwalifikowane

7) Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wchodzących w skład kosztów kwalifikowanych

C) Inne uwarunkowania do kwalifikowania kosztów

VII Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

6. Koszty kwalifikowane

7) Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wchodzących w skład kosztów kwalifikowanych

C) Inne uwarunkowania do kwalifikowania kosztów

VII Warunkiem montażu kotła na węgiel, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu

W podpunkcie VII usunięto zapis: a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe.

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

2) Kryteria jakościowe dopuszczające

7. W przypadku montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe Wnioskodawca przeprowadził analizę możliwości przyłączenia budynku/lokalu objętych projektem do sieci dystrybucji gazu, z której wynika, że podłączenie budynku/lokalu do sieci dystrybucji gazu nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

2) Kryteria jakościowe dopuszczające

7. W przypadku montażu kotła na węgiel, Wnioskodawca przeprowadził analizę możliwości przyłączenia budynku/lokalu objętych projektem do sieci dystrybucji gazu, z której wynika, że podłączenie budynku/lokalu do sieci dystrybucji gazu nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie

W punkcie 7 usunięto zapis: a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe.

Jednocześnie przypominamy, że we wnioskach o dofinansowanie, które będą składane przez Beneficjentów od dnia 01.07.2019 r. kosztami kwalifikowanymi będą jedynie koszty robót ponoszone po dniu  złożenia wniosku o dofinansowanie, z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego,  które mogą być wykonane wcześniej.  Koszty robót poniesione przed dniem złożenia wniosku stanowią koszt niekwalifikowany.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl