Roczne sprawozdanie dotyczące odpadów opakowaniowych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
OPŁATA PRODUKTOWA - odpady opakowaniowe
 
Informacja
dot. sprawozdania z rodzajów i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach poniesionych na te działania w 2010 roku
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przypomina, że zgodnie z art. 35 ust. 1 „Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) wójtowie/ burmistrzowie/ prezydenci miast/ zarządy związków gmin są zobowiązani do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:
 
1)       rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu;
2)       rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu;
3)       wydatkach poniesionych na działania określone w pkt 1 i 2.
 
Sprawozdanie to wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast/zarządy związków gmin zobowiązani są przekazać, w terminie do dnia 15 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie tj. do 15 lutego 2011r. (za rok 2010), marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi, właściwemu ze względu na siedzibę gminy (związku gmin).
 
W celu ujednolicenia przekazywanych informacji załączamy poniżej do pobrania wzór powyższego sprawozdania.
 
Wzór sprawozdania - do pobrania [pobierz]
 
UWAGI:
1)       W przypadku, gdy gmina nie prowadziła selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na swoim terytorium, prosimy o przesłanie informacji o tym lub przesłanie załączonego podpisanego sprawozdania z wartościami zerowymi w odpowiednich kolumnach.
2)       Zgodnie z „Ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) zużyte opakowania wielomateriałowe nie stanowią oddzielnego rodzaju odpadów opakowaniowych i należy je uwzględnić razem z odpadami z materiału, którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa.
3)       Prosimy o umieszczenie na sprawozdaniu nazwy banku i numer konta, na które mają być przelane należne środki finansowe z tytułu opłaty produktowej za opakowania.
4)       Przypominamy, że w sprawozdaniu należy wykazać tylko i włącznie ilość odpadów opakowaniowych, która została zebrana na terenie danej gminy i przekazana do odzysku i recyklingu, na podstawie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling, wydanych danejgminie/związkowi gmin lub podmiotowi działającemu w ich imieniu. Nie należy wykazywać odpadów, które zostaną uwzględnione w sprawozdaniu złożonym przez przedsiębiorcę lub organizacje odzysku nie działające w imieniu gminy/związku gmin zgodnie z przepisami „Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).
5)       Do wymienionego wyżej sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów przekazania odpadów oraz rachunków dokumentujących wydatki poniesione przez gminę/związek gmin lub podmiot działający w ich imieniu na zebranie i przekazanie odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl