Archiwum

26-27 stycznia 2009 r. w Wiśle odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Instytucji Wdrażających i Instytucji Pośredniczącej POIiŚ. Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca organizuje cykliczne konferencje dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Współorganizatorem spotkania był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - jedna z Instytucji Wdrażających POIiŚ.
 
Informacja dot. sprawozdania z rodzajów i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach poniesionych na te działania w roku 2008.
 

Ministerstwo Środowiska - Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ, które odbędzie się w dniach 12-13 lutego br. w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie.

28 stycznia 2009 r. zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie zostało podpisanePOROZUMIENIE kontynuujące sprawowanie honorowej adopcji nad parą orłów bielików - wychowanków Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

22 stycznia 2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał porozumienie z Redakcjami Tygodników Regionalnych tj.: „Tygodnikiem Ciechanowskim”, „Kurierem Ostrołęckim”, „Tygodnikiem Płockim”, „Tygodnikiem Radomskim”, „Tygodnikiem Siedleckim” i „Życiem Żyrardowa”. Przedmiotem porozumienia jest wspólne realizowanie przez strony w 2009 r., adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów edukacji przyrodniczej:

14 stycznia br. w Grodzisku Mazowieckim odbyło się posiedzenie Prezydium Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego.Podczas spotkania omówiono m.in. obecny stan priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i jego perspektywy na najbliższy rok. Wśród omawianych tematów znalazły się również możliwości finansowania projektów środowiskowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informacje nt.

Dzień 02. stycznia 2009 r. jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (podstawa: Zarządzenie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie nr 19/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.). W dniach od 05. do 14. stycznia 2009 r. Biuro Funduszu jest czynne od 7.30 do 16.30.

ZAPROSZENIE
 
Wydział Funduszy Pomocowych uprzejmie zaprasza na szkolenie pt. „Procedury związane z finansowaniem projektu ze środków POIiŚ” dla potencjalnych beneficjentów projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (I i II oś priorytetowa), w województwie mazowieckim.
 

ZAPROSZENIE
 
Wydział Funduszy Pomocowych uprzejmie zaprasza na szkolenie pt. „Procedury przetargowe związane z przygotowaniem i realizacją projektów w ramach POIiŚ” dla potencjalnych beneficjentów projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (I i II oś priorytetowa), w województwie mazowieckim.
 

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl