Archiwum

29 stycznia 2010r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarto Porozumienie w sprawie dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie zadań planowanych do realizacji przez Państwową Straż Pożarną w 2010r.

28 stycznia 2010r. Tomasz Skrzyczyński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał Porozumienie z Fundacją Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”, na mocy którego dokonał kontynuacji honorowej adopcji pary orłów bielików (Mateusza i Nowej - podopiecznych Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego) zobowiązując się w ten sposób do pokrywania kosztów utrzymania i pielęgnacji adoptowanych zwierząt oraz części kosztów programów badawczych, którymi objęty jest ten gatunek.

W dniach 13-15 stycznia 2010r. w Jarnołtówku odbyło się kolejne, cykliczne już, spotkanie poświęcone realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I i II osi priorytetowej. W spotkaniu uczestniczył Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej, tj. Ministerstwa Środowiska i Instytucji Wdrażających, w tym m.in. wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W dniu 8 stycznia 2010r. dokonano uroczystego przekazania samochodu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim.

8 stycznia 2010r. dokonano uroczystego otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, wybudowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - spółkę miasta Płońsk. Inwestycja kosztowała ponad 20,5 mln zł, w tym ponad 3 mln zł stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kolejne, bo już ósme Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności, dla projektów z Województwa Mazowieckiego, otrzymała w dniu 29 grudnia 2009r. Gmina Płońsk.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy o Zmianie ustawy prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dniem 1 stycznia 2010r. zmienił status prawny z wojewódzkiego funduszu celowego na samorządową osobę prawną (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych).

Przekształcenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w państwową osobę prawną, a wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w samorządowe osoby prawne - to główne zmiany jakie wprowadziła w życie 1 stycznia 2010 r. ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

11 grudnia br. podczas konferencji prasowej dot. stanu realizacji inwestycji środowiskowych na terenie gminy Łochów odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów” pomiędzy władzami Gminy Łochów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Instytucja Wdrażająca dla POIiŚ).

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl