Archiwum

W dniu 24 września 2009 r., w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbędzie się szkolenie dla beneficjentów i wnioskodawców POIiŚ z Województwa Mazowieckiego.

Na posiedzeniu Zarządu WFOŚiGW w Warszawie w dniu 25 sierpnia 2009 r. Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 26 sierpnia 2009 r. przyjmowania wniosków szczegółowych o dofinansowanie w formie pożyczki zadań na rok 2009 z dziedziny Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej – z powodu wyczerpania środków finansowych.

17 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim”.

13 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Gminy Kozienice, której wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeszedł ostatnio pozytywnie ocenę dokonaną przez Ministerstwo Środowiska i WFOŚiGW w Warszawie.

Czwarte Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności, dla projektów z Województwa Mazowieckiego, otrzymała Gmina Zielonka w dniu 28 lipca 2009r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło dokument „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” wraz zzałącznikiem nr 1 dotyczącym zasad stosowania znaku.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania OŚ-4g i OŚ-4p za 2008r.
 
Na postawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009r. opublikowanego w Monitorze Polskim Nr 33 poz. 495

Podsumowanie działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska było głównym tematem konferencji prasowej, która odbyła się 8 lipca 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

Od 12 czerwca 2009 r. Ministerstwo Środowiska posługuje się nowym logo i unowocześnionym systemem identyfikacji wizualnej. Zmiany - to kolejny element działań składających się na profesjonalizację wizerunku Ministerstwa.

Redakcja miesięcznika „Ekopartner” już po raz kolejny przeprowadziła finał konkursu „Młody reporter dla środowiska” adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl