Archiwum

Skrócenie procesu przyznawania środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektów środowiskowych - teraz to Ministerstwo Środowiska (MŚ) będzie mogło wydawać decyzje dla projektów o wartości do 50 mln euro. O zmianie progu dla dużych projektów mówił podczas briefingu Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ. Spotkanie odbyło się 22 lipca br. w gmachu Ministerstwa Środowiska.

17 czerwca 2010r. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbyły się warsztaty szkoleniowe pt.„Kwalifikowalność wydatków w ramach robót dodatkowych i uzupełniających oraz zmian umów, sankcje za najczęściej popełniane błędy zamówień publicznych w ramach POIiŚ”, skierowane do beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie już po raz drugi przyłączył się do organizacji Warszawskich Dni Recyklingu. Na ich przygotowanie przeznaczył 100.000 zł bezzwrotnej dotacji. Natomiast Tomasz Skrzyczyński - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie objął nad akcją patronat honorowy. Finał imprezy odbył się 12 czerwca 2010r. w Parku Agrykola w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie już po raz drugi przyłączył się do organizacji Warszawskich Dni Recyklingu. Na ich przygotowanie Fundusz przeznaczył 100.000 zł bezzwrotnej dotacji. Natomiast Tomasz Skrzyczyński - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie objął nad akcją patronat honorowy.

Gminie Miasto Płońsk przyznano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19-go Stycznia w Płońsku”. Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 416.090,30 PLN.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Blisko 400 milionów złotych na realizację przedsięwzięć komunalnych na terenach dotkniętych powodzią zadeklarowały wojewódzkie fundusze oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe z zakresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych na roboty dodatkowe i uzupełniające oraz na zadania wprowadzone aneksami do umów z wykonawcami projektów POIiŚ.

Obecnie na liście projektów indywidualnych znajduje się 21 projektów przeciwpowodziowych o łącznym koszcie realizacji w wysokości 4 746 mln zł (w tym dofinansowanie z UE w wysokości 2 410 mln zł). Wszystkie projekty znajdują się na liście podstawowej i dla każdego z nich została zawarta preumowa.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 25.05.2010r. Uchwałą Nr 355/10 postanowił zarezerwować środki finansowe w wysokości 4 mln zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków powodzi.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl