Dla osób fizycznych, których dane zostały pozyskane od innych osób

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

1. Administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7,
tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl.
2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i b) RODO oraz innych przepisów prawa polskiego lub unijnego w zakresie i celu związanym z realizacją umowy.
4. Kategorie przetwarzanych danych związane są bezpośrednio ze zbiorami, z których dane są pozyskiwane.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celów z pkt. 3) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: IT, pocztowe, kurierskie. Ponadto, dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych, a także przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
7. Dane osobowe pozyskane są od osób/podmiotów, które zawarły z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę.
8. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Osoba powierzająca dane ma prawo do:
a. dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania swoich osobowych,
d) usunięcia danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu,
f) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.


Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, można znaleźć w Polityce Prywatności, zamieszczonej na stronie www.wfosigw.pl w zakładce RODO.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl