Umowy

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

1) Administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl.
2) Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres email: iod@wfosigw.pl.
3) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, w celu realizacji umowy.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
6) Dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji umowy) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: IT, pocztowe, kurierskie. Ponadto informuję, że dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego.
7) Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8) Osoba powierzająca dane ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, można znaleźć w Polityce Prywatności, zamieszczonej na stronie www.wfosigw.pl w zakładce RODO.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl