9gdI0HqUP8ayUzqCu4O2xXzYtGzA55MEBa5y7+lZbSuyoWyWW+fBY7JW3nw2G5Zipfs6Vf3muqJzfJc6/4ySGglor1zlgq8R80IdA5a9hAuAr3PSP2YVkqb+w3YJaiHFo8l0rKFKe38QNwOoB0E1EyZ+B0a/ZGDu8h/hUelm6U9gaj/7YE4/e4hq5//WWaxCvHVCy9NZWOF0E4ELsAlhA3/xxSVtDbnWQqVOshKozV5stC3kcl1DBoD9Q41N+t3m6Fydu2OIZ5ZdahkpDNWFPDkN0o1sbdzBoLJYy8f6kITIHEyZxt9pwpbv3QxTwFwtX2cKlHOK15ygXYcFHsaReS1aQgGCrxq2R+YtdCzNca7FOUbNPCcZORhTn4ovV0bEGmPvz91Qh9pzRarac5mJ6i01T7nayCFEP2NiNeiMFpNeiy01LpKW907ovRRTA3rEJLzPTKMDel4Zeh4AvVT8FNHPuSs4o2YtpVOo6jhraQFilJ2n30WpuMJQ0zdEJsYO05MWqFJxFkBYx9JaKz1/tlgYLDcZCPlVWYnviiqcnztBThddvx0lmeTb9XFBfnLXetG2Fvrlh6OMOuxUnJvvzCLnEalE7vy4dOTAYk87y4ZbpNjwg87KuSr+y+DvcrCMxRDbSnoXfjx7xWC7Z4z9Oa5ldKq1drISL+4NDyQefTkQxIF2P67WrME4uZ9YwUJYW7/RG91fRlWqxM1GZj28tlprWcVKKrzm5xEzv+oeU1UQuKnqGjcFUMhg93FyV17FS58gfdiHlXtasrMp7DyuVGnXe3akIxsRz4wBIBGcxHEdCQnIH7v83+rPRoxysLK7+ftntmvm61K8r9OoZpUVB3LdeojXNwpqVGaU4eDf31SXZUFZAN3AKKCk7bUgKt1c2j4IkNRwHXhsd50xfzE6sSmcpbzFGg6R5wUlAc5RcLf++/T3sHfkKHFE/X1uROjV2RoguCeRoQ4tdqPzxbSkoXJLZffRVF/rfGCE/PQ+okEziws2cRgmIFhOdwuGZ6x31mvZxb1Vcu6mz/IyWOxTGb/cq0xk+FGLQwWtv6DlUT+YaEUc6KYHF30NcumJWD/NElFqCcPt9y+Py6w1SMtAoINvXGWz6aWs20BpzH7JtD0iJT2s11i7yXXuhMuLU6pLVrI6jzX4lg4TBV7cVNPRU/Jmlnv88o/c4FRUtP+vQXY=Far8iwyvGw5Q+A9I/krpj7Y7DAhldOBRrYtGNODUZtUcS0k2LP8A+Q/lq7Yzrfq5AbLcM4lwVDCeymuFcOmB+gXNOHsGhENU4I6v5cYBYMt2Nx64+4Ci+quC43pQevkgjqBAUUj/stGBDPgYCKsfrhNI5n59OqPeP7pq9vWg19tVZDy7FIypj6i1QPZ1bxetKtaNV+gp1sJl0LNAdbJJXdmQB87vd4cpY/zjrHTXM1eRkzFUDUfjDfT7pj95H+DcY2VVwRDkje+dzgFeKSwl1a+xdt6MnbMgvi2CKyVtzEyNJ6VwiGcdRmoi3eyRssjlIqmm+OW9YT1SYzn0K2SQundUXM1kljzjCLldgerM5mSD1A2qxJBEk7zOKnAZS8rnUYc+vgzxdNeQR7vLnTSjCW+/T74w3tfn5eokir+ftMZmLa4LI4EWG15RURGz5bqJ8DPRfBYhMZzxbdmlGGrNZNbkSPx3Nus2uPaBgR/XEAdNO9o8IP1oIhzrWXPAZBUhckQNFEOK1MKqMH4AYC+h057rmd25skNToWYJwqHeIJp3aYzEaRB/Vv2j5cEbFsEEyi1VpbJcCKfcPOJ3ZkQHBQ==

Zasady promocji

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Instrukcja zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Pełny tekst "Instrukcji..." [pobierz]

Beneficjent, który zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwanym dalej „Funduszem”) oraz otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zobowiązany jest do informowania w okresie realizacji zadania oraz 5-ciu lat od daty zakończenia zadania wskazanej w umowie z Funduszem (okres trwałości zadania) o otrzymanym dofinansowaniu, zgodnie z poniższymi zasadami, postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz warunkami określonymi w poszczególnych programach i konkursach ogłaszanych przez Fundusz.
Koszty informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu ponosi wyłącznie Beneficjent.

W okresie realizacji i trwałości zadania Beneficjent zobowiązany jest do:

  1. trwałego umieszczenia, w widocznym miejscu, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl;
  2. umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja w formie ogłoszenia o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki/dotacji/przekazania środków, w kwocie … zł”. Informacja powinna być wykonana w formacie min. A4 oraz zawierać logo Funduszu;
  3. umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie internetowej (jeśli Beneficjent taką prowadzi) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki/dotacji/przekazania środków, w kwocie … zł”. Informacja powinna zwierać logo Funduszu;
  4. informowania o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Funduszu w przypadku publikacji informacji o realizacji zadania w mediach (w tym w wydawnictwach własnych). Informacja powinna zawierać logo Funduszu;
  5. nieodpłatnego przekazania Funduszowi informacji/artykułów (w formie drukowanej lub w postaci link-ów) zawierających informację nt. zadania dofinansowanego ze środków Funduszu.

I. Zasady dla zadań o charakterze inwestycyjnym

1. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w okresie realizacji i trwałości zadania, w widocznym miejscu, na budowanym/ wybudowanym/ modernizowanym/ zmodernizowanym/ obiekcie lub w siedzibie Beneficjenta, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

Rozmiar tablicy jest uzależniony od kwoty dofinansowania, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Minimalny rozmiar tablicy
(szerokość x wysokość) / Pożyczka / Dotacja
420 mm x 297 mm / poniżej 500 tys. zł / poniżej 200 tys. zł
597 mm x 420 mm / 500 tys. zł do 1 mln zł / 200 tys. zł do 500 tys. zł
840 mm x 597 mm / powyżej 1 mln zł / powyżej 500 tys. zł

W przypadku realizacji inwestycji liniowych np. kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych itp. tablicę informacyjną należy umieścić na obiektach (np. wymiennikowni, węzłach cieplnych, itp.) lub w innym miejscu zlokalizowanym na/przy trasie sieci. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, która wymaga akceptacji Funduszu.

2. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu na zakupionym/ zmodernizowanym/ wytworzonym ze środków Funduszu środku trwałym (za wyjątkiem środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych) informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Informacja powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

3. W przypadku zakupu ze środków Funduszu środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych, modernizacji, lub doposażenia takich pojazdów, Beneficjent jest zobowiązany, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do dnia, w którym upływa okres trwałości zadania, do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu tych pojazdów (np. drzwi pojazdu, tył pojazdu, itp.) informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Informacja powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

Łączna powierzchnia zajmowana przez informację jest uzależniona od wysokości przyznanego dofinansowania (bez względu na ilość zakupionych/ zmodernizowanych/ doposażonych pojazdów), zgodnie z poniższymi wymiarami:

Minimalny rozmiar naklejki (powierzchnia) / Pożyczka / Dotacja
2 500 cm2 / poniżej 100 tys. zł / poniżej 80 tys. zł
5 000 cm2 / 100 tys. zł do 500 tys. zł / 80 tys. zł do 300 tys. zł
10 000 cm2 / powyżej 500 tys. zł / powyżej 300 tys. zł

W przypadku braku technicznych możliwości umieszczenia naklejki zgodnie z powyższymi wymiarami, wielkość naklejki należy każdorazowo uzgodnić z Funduszem i uzyskać akceptację Funduszu.

II. Zasady dla zadań o charakterze nieinwestycyjnym

1. Publikacje i materiały dydaktyczne
Beneficjent ma obowiązek umieścić na pierwszej stronie (tzw. redakcyjnej) i ostatniej stronie publikacji (np. okładka książki) logo Funduszu oraz informację o treści „Publikacja/Materiały dydaktyczne dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Fundusz, w wydawnictwach papierowych, nie dopuszcza umieszczania informacji o dofinansowaniu w formie naklejek lub w innej nietrwałej formie. W ww. materiałach nie może być umieszczone logo wydawcy/wydawnictwa oraz instytucji, które nie biorą udziału w realizacji zadania. Logo Funduszu nie może być mniejsze niż logo Beneficjenta.

2. Konkursy, szkolenia i inne wydarzenia edukacyjne
Beneficjent ma obowiązek poinformować uczestników konkursu/ szkolenia/ innego wydarzenia edukacyjnego, itp. o wsparciu finansowym ze środków Funduszu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu sali, informacji w formie tablicy/banera o treści „nazwa zadania dofinansowano/a/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl”. Tablica/baner powinna/powinien zawierać logo Funduszu. Beneficjent odpowiednio wcześniej powinien poinformować Fundusz o finale wydarzenia edukacyjnego (poprzez np. zaproszenie, pismo, e-mail). W przypadku finansowania przez Fundusz zakupu nagród w konkursach ekologicznych, Beneficjent ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Funduszu wręczenie nagród.

3. Zakup nagród rzeczowych
Jeżeli wartość jednostkowa nagrody przekracza kwotę 100 zł netto, a forma nagrody na to pozwala, Beneficjent ma obowiązek umieścić na niej logo Funduszu oraz informację o treści „nazwa zadania dofinansowana/o/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, która wymaga akceptacji Funduszu.

4. Infrastruktura terenowa, w tym ścieżki, wiaty i tablice edukacyjne
Beneficjent ma obowiązek trwałego umieszczenia w miejscu usytuowania infrastruktury terenowej, na początku i na końcu ścieżki edukacyjnej, w widocznym miejscu, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania dofinansowana/o/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”. Tablica powinna być zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.
W treści tablic edukacyjnych oraz na wiatach Beneficjent ma obowiązek umieszczenia informacji o treści: „nazwa zadania dofinansowana/o/y przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”, wraz z logo Funduszu oraz kodem QR (kod QR zamieszczony jest na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl).

5. Zadania z zakresu ochrony przyrody
Beneficjent ma obowiązek stosować wytyczne z pkt I ppkt 1 i pkt II ppkt 4. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, która wymaga akceptacji Funduszu.

III. Wzory tablic

Wzory tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Funduszu zamieszczone są na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl