9gdI0HqUP8ayUzqCu4O2xXzYtGzA55MEBa5y7+lZbSuyoWyWW+fBY7JW3nw2G5Zipfs6Vf3muqJzfJc6/4ySGglor1zlgq8R80IdA5a9hAuAr3PSP2YVkqb+w3YJaiHFo8l0rKFKe38QNwOoB0E1EyZ+B0a/ZGDu8h/hUelm6U9gaj/7YE4/e4hq5//WWaxCvHVCy9NZWOF0E4ELsAlhA3/xxSVtDbnWQqVOshKozV5stC3kcl1DBoD9Q41N+t3m6Fydu2OIZ5ZdahkpDNWFPDkN0o1sbdzBoLJYy8f6kITIHEyZxt9pwpbv3QxTwFwtX2cKlHOK15ygXYcFHsaReS1aQgGCrxq2R+YtdCzNca7FOUbNPCcZORhTn4ovV0bEGmPvz91Qh9pzRarac5mJ6i01T7nayCFEP2NiNeiMFpNeiy01LpKW907ovRRTA3rEJLzPTKMDel4Zeh4AvVT8FNHPuSs4o2YtpVOo6jhraQFilJ2n30WpuMJQ0zdEJsYO05MWqFJxFkBYx9JaKz1/tlgYLDcZCPlVWYnviiqcnztBThddvx0lmeTb9XFBfnLXetG2Fvrlh6OMOuxUnJvvzCLnEalE7vy4dOTAYk87y4ZbpNjwg87KuSr+y+DvcrCMxRDbSnoXfjx7xWC7Z4z9Oa5ldKq1drISL+4NDyQefTkQxIF2P67WrME4uZ9YwUJYW7/RG91fRlWqxM1GZj28tlprWcVKKrzm5xEzv+oeU1UQuKnqGjcFUMhg93FyV17FS58gfdiHlXtasrMp7DyuVGnXe3akIxsRz4wBIBGcxHEdCQnIH7v83+rPRoxysLK7+ftntmvm61K8r9OoZpUVB3LdeojXNwpqVGaU4eDf31SXZUFZAN3AKKCk7bUgKt1c2j4IkNRwHXhsd50xfzE6sSmcpbzFGg6R5wUlAc5RcLf++/T3sHfkKHFE/X1uROjV2RoguCeRoQ4tdqPzxbSkoXJLZffRVF/rfGCE/PQ+okEziws2cRgmIFhOdwuGZ6x31mvZxb1Vcu6mz/IyWOxTGb/cq0xk+FGLQwWtv6DlUT+YaEUc6KYHF30NcumJWD/NElFqCcPt9y+Py6w1SMtAoINvXGWz6aWs20BpzH7JtD0iJT2s11i7yXXuhMuLU6pLVrI6jzX4lg4TBV7cVNPRU/Jmlnv88o/c4FRUtP+vQXY=Far8iwyvGw5Q+A9I/krpj7Y7DAhldOBRrYtGNODUZtUcS0k2LP8A+Q/lq7Yzrfq5AbLcM4lwVDCeymuFcOmB+gXNOHsGhENU4I6v5cYBYMt2Nx64+4Ci+quC43pQevkgjqBAUUj/stGBDPgYCKsfrhNI5n59OqPeP7pq9vWg19tVZDy7FIypj6i1QPZ1bxetKtaNV+gp1sJl0LNAdbJJXdmQB87vd4cpY/zjrHTXM1eRkzFUDUfjDfT7pj95H+DcY2VVwRDkje+dzgFeKSwl1a+xdt6MnbMgvi2CKyVtzEyNJ6VwiGcdRmoi3eyRssjlIqmm+OW9YT1SYzn0K2SQundUXM1kljzjCLldgerM5mSD1A2qxJBEk7zOKnAZS8rnUYc+vgzxdNeQR7vLnTSjCW+/T74w3tfn5eokir+ftMZmLa4LI4EWG15RURGz5bqJ8DPRfBYhMZzxbdmlGGrNZNbkSPx3Nus2uPaBgR/XEAdNO9o8IP1oIhzrWXPAZBUhckQNFEOK1MKqMH4AYC+h057rmd25skNToWYJwqHeIJp3aYzEaRB/Vv2j5cEbFsEEyi1VpbJcCKfcPOJ3ZkQHBQ==

Zasady promocji

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Instrukcja zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2011 roku z uzupełnieniami z dnia 04.07.2011r., 28.07.2011r. i 16.08.2011r.
 [pobierz]


Pełny tekst "Zasad...":


Beneficjent pomocy udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zobowiązany będzie do informowania o otrzymanej pomocy.
Warunki i sposoby informacji będą określone w umowie o dofinansowanie zgodnie z poniższymi zasadami.

1. Zadania o charakterze inwestycyjnym

1.1. Budowa i modernizacja budowli

Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy na własny koszt w widocznym miejscu na budowanym/ wybudowanym/ modernizowanym/ zmodernizowanym/ budynku/ budowli lub w siedzibie Pożyczkobiorcy/Dotowanego, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „… dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl

Rozmiar tablicy jest uzależniony od kwoty dofinansowania, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Minimalny rozmiar tablicy
(szerokość x wysokość)
Pożyczka Dotacja
420 mm x 297 mm <500 tys. zł < 200 tys. zł
597 mm x 420 mm 500 tys. zł do 1 mln zł 200 tys. zł do 500 tys. zł
840 mm x 597 mm powyżej 1 mln zł powyżej 500 tys. zł


Uwaga: W przypadku budowy inwestycji liniowych np. kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych itp. tablice informacyjną należy umieścić w/na siedzibie Pożyczkobiorcy/Dotowanego. W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjent nie ma możliwości zastosowania zapisów instrukcji, przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, którą akceptuje Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW / Dyrektor właściwego Wydziału Merytorycznego po konsultacji z Dyrektorem/Kierownikiem Wydziału/Sekcji Umów (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie).

1.2. Zakup środków trwałych

Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu na zakupionych/ zmodernizowanych/ wytworzonych ze środków Funduszu zinwentaryzowanych środkach trwałych informacji o treści: „… dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl Punkt ten nie dotyczy środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych.

1.3. Zakup środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych/ modernizacja i doposażenie pojazdów

Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu zakupionego/ zmodernizowanego/ doposażonego pojazdu, w tym pojazdu specjalistycznego informacji o treści: „… dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl

Łączna powierzchnia zajmowana przez informację jest uzależniona od wysokości przyznanego dofinansowania (bez względu na ilość zakupionych pojazdów), zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Minimalny rozmiar tablicy

(powierzchnia)

Pożyczka Dotacja
2.500 cm2 poniżej 100 tys. zł poniżej 50 tys. zł
5.000 cm2 100 tys. zł do 500 tys. zł 50 tys. zł do 150 tys. zł
10.000 cm2 powyżej 500 tys. zł powyżej 150 tys. zł1.5. Zadania z zakresu ochrony powietrza, w tym dot. odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne)

1.5.1.
Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy, na własny koszt w widocznym miejscu, w siedzibie Pożyczkobiorcy/Dotowanego, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „… dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl


1.6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

1.6.1.
Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy, na własny koszt w widocznym miejscu, w siedzibie Pożyczkobiorcy/Dotowanego, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „… dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl


1.7. Zadania realizowane w ramach dopłat do oprocentowania / częściowej spłaty kredytu preferencyjnego z banku

Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu na własny koszt na obiekcie / w miejscu realizacji zadania, przy udziale środków Funduszu, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości), w formacie A4, zawierającej logo Funduszu, o treści: „… dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.pl

2. Zadania o charakterze nieinwestycyjnym

2.1. Publikacje, filmy i materiały dydaktyczne

Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek umieścić na pierwszej stronie (tzw. redakcyjnej) i ostatniej stronie publikacji (okładka książki, filmu - tył) logo Funduszu oraz informację o treści „Publikacja / Produkcja filmu / Materiały dydaktyczne dofinansowana/e przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”.

2.2. Konkursy, szkolenia i inne uroczystości o charakterze publicznym

Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu sali informacji w formie tablicy/ banera (wykonanej/ego we własnym zakresie i na własny koszt) zawierającej/ego logo Funduszu o treści „ Konkurs/ szkolenie/ konferencja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”.

W przypadku finansowania przez Fundusz zakupu nagród w konkursach ekologicznych, Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek ustalenia sposobu wręczania nagród zakupionych ze środków Dotującego, w tym w szczególności ustalenia listy osób wręczających nagrody. Dotujący zastrzega sobie prawo wskazania swojego przedstawiciela, upoważnionego do wręczenia nagród ufundowanych ze środków Dotującego.

2.3. Zakup nagród rzeczowych

Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek (jeżeli jednostkowa wartość nagrody przekracza kwotę 100 zł netto) umieszczenia na zakupionych ze środków Funduszu nagrodach logo Funduszu i jeżeli forma nagrody na to pozwala informację o treści: „… dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”

W pozostałych przypadkach Beneficjent przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, którą akceptuje Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW / Dyrektor właściwego Wydziału Merytorycznego po konsultacji z Dyrektorem/Kierownikiem Wydziału/Sekcji Umów (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie).

2.4. Ścieżki edukacji ekologicznej

Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek umieszczenia na stałe przy wejściu na ścieżkę edukacji ekologicznej, informacji w formie trwałej tablicy, wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości) zawierającej logo Funduszu o treści: „… dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl” oraz umieszczenia logo Funduszu na wszystkich tablicach edukacyjnych i informacyjnych finansowanych ze środków Funduszu.

2.5. Zalesienia, uproszczone plany urządzania lasów, pielęgnacja pomników przyrody i zieleni zabytkowej

Należy stosować wytyczne z pkt 1.1. i 2.4.

2.6. Pozostałe przedsięwzięcia

W pozostałych przypadkach Beneficjent przedstawia swoją propozycję informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Funduszu, którą akceptuje Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW / Dyrektor właściwego Wydziału Merytorycznego po konsultacji z Dyrektorem/Kierownikiem Wydziału/Sekcji Umów (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie).


3. W okresie realizacji zadania wszyscy Beneficjenci zobowiązani są do:

  1. umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna - gminy, sołectwa) w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja w formie ogłoszenia o treści: „Zadanie … realizowane przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki/dotacji, w kwocie … zł”, powinna byćwykonana w formacie min. A4 oraz zawierać logo Funduszu.
  2. umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie internetowej w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja o treści: „… dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki/dotacji, w kwocie … zł”. Informacja musi zwierać logo Funduszu.
  3. przekazywania do publicznej wiadomości we wszystkich wydawanych/udzielanych w tym zakresie przez Pożyczkobiorcę/Dotowanego oświadczeniach, wywiadach i publikacjach, informacji o otrzymanym dofinansowaniu. Pożyczkobiorca/Dotowany powinien informować o wsparciu realizacji zadania ze środków Funduszu we wszystkich publikacjach prasowych, wydanych po 30 dniach od daty podpisania Umowy (jeżeli Pożyczkobiorca/Dotowany takie wydaje). Informacja musi zawierać logo Funduszu.
  4. nieodpłatnego przekazania Pożyczkodawcy/Dotującemu wydanych we własnym zakresie publikacji, wywiadów, artykułów, itp. na temat realizowanego zadania dofinansowanego przez Pożyczkodawcę/Dotującego.
  5. przedstawienia informacji o zawarciu umowy z Funduszem na najbliższym posiedzeniu organu nadzorującego (o ile Pożyczkobiorca/Dotowany taki posiada), co zostanie potwierdzone wyciągiem z protokołu obrad.
  6. dostarczenia Pożyczkodawcy/Dotującemu, co najmniej pięciu, wykonanych na różnym etapie, dobrej jakości kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania i osiągnięte efekty ekologiczne i rzeczowe. Dodatkowo Pożyczkobiorca/Dotowany przekaże Pożyczkodawcy/Dotującemu ww. zdjęcia na nośniku elektronicznym (płyta CD), zapisane z rozszerzeniem jpg.

4. Ustalenia końcowe
W sytuacji niespełnienia przez Pożyczkobiorcę/Dotowanego warunków określonych w „Instrukcji zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”, Pożyczkodawca/Dotujący może wypowiedzieć zawartą umowę i zażądać natychmiastowego zwrotu wypłaconych kwot wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.

5. Wzory tablic
Wzory tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Funduszu zamieszczone są na stronie internetowej Funduszu pod adresem http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/wzory_tablic
Zostały one zapisane w plikach w formacie PDF.

-----------------------------------------------------------------

Informacje dodatkowe dla oznakowania zadań z zakresu usuwania azbestu dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW

Logotypy NFOŚiGW  [pobierz]

Obowiązująca w NFOŚiGW tablica kolorów:
Czerwony:     C:4   M:100   Y:100   K:0
Zielony:          C:100   M:0   Y:83   K:47

Obowiązujący w NFOŚiGW rodzaj czcionki: Arial

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl