Zleceniobiorcy

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

1. Administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00,
e-mail: poczta@wfosigw.pl.
2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i b) RODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w celu niezbędnym do zawarcia umowy cywilnoprawnej.
4. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, jednakże niepodanie danych uniemożliwi podjęcie jakichkolwiek działań, związanych z zawarciem przedmiotowej umowy.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych, a także przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celów z pkt. 3) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: IT, pocztowe, kurierskie. Ponadto, dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego.
7. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Osoba powierzająca dane ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, można znaleźć w Polityce Prywatności, zamieszczonej na stronie www.wfosigw.pl w zakładce RODO.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl